NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Centaurea montanahonningknoppurt

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 135000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Honningknoppurt er pr. i dag kjent med ca. 270 forekomster (mørketall 10) i 17 fylker (alle unntatt Oppland), hver forekomst med anslagsvis ca. 50 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 135.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs my-verdi gir for lågt anslag sett ut fra artens sterke økning i forekomster.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Honningknoppurt Centaurea montana er en langlevd, flerårig urt fra Mellom- og Sør-Europa. Arten har klonal vekst og effektiv frøreproduksjon. Fruktene spres med vind over korte til middels distanser, kanskje også med pattedyr. Arten er kommet inn som hagestaude, trolig på 1800-tallet. Den er en gammel og meget populær hagestaude, med de første funn som forvillet i Ho Bergen 1865 og 1872 og Ro Stavanger 1875. Arten var en sjeldenhet som forvillet - og med lite naturalisering - fram til 1940-tallet da den synes å ha begynt en meget rask ekspansjon (økning med over 300 % fra 1940 til 1960). Dette er kanskje fiktivt, i og med at perioden 1921-1940 er relativt fattig på opplysninger om fremmede arter. Økningen har imidlertid fortsatt med 50-100 % for hvert tiår fram til i dag. Arten inntar nå praktisk talt hele sitt potensielle utbredelsesområde nord til Finnmark og nord/opp til og med deler av nordboreal sone. Det er imidlertid stort rom for ytterligere fortetning.

Honningknoppurt koloniserer forlatte enger, vei- og jernbanekanter, og spesielt skogkanter med invasjon i skogen. Arten har en preferanse for middels til meget næringsrike, friske skogtyper og etablerer seg i en lang rekke slike, fra høgstaude-bjørkeskoger i nord til lågurt-, kalklågurt- og edellauvskoger i sør. Den opptrer i så store mengder, og i så tette bestand, at den fortrenger stedegne planter der den etableres.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Sverresborg - 1865
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Sverresborg - 1865
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Åstrakter og fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1865 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  73 - Mørketall: 10

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  142 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  200
  Forekomstareal
  300000
  Utbredelsesområde
  600

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  271 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Honningknoppurt Centaurea montana er en gammel og meget populær hagestaude, med de første funn som forvillet i Ho Bergen 1865 og 1872 og Ro Stavanger 1875. Arten var en sjeldenhet som forvillet - og med lite naturalisering - fram til 1940-tallet da den synes å ha begynt en meget rask ekspansjon (økning med over 300 % fra 1921-1940 til 1941-1960). Dette er kanskje fiktivt, i og med at perioden 1921-1940 er relativt fattig på opplysninger om fremmede arter. Økningen har imidlertid fortsatt med 50-100 % for hvert tiår fram til i dag. Arten inntar nå praktisk talt hele sitt potensielle utbredelsesområde: nord til Finnmark og nord/opp til og med deler av nordboreal sone. Det er imidlertid stort rom for ytterligere fortetning.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • kirkegård

 • småbregneskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

 • storbregneskog

 • høgstaudeskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år