NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Arctium tomentosumullborre

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 470000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ullborre er pr. i dag kjent med 188 forekomster (mørketall 50) i 12 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer i gjennomsnitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 470.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning brukt. Negativ my-verdi fra PVA skyldes manglende interese ettersom arten er blitt vanlig og samsvarer ikke med forekomstøkningen i kumulerte tall.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ullborre Arctium tomentosum er en toårig urt med stor frøproduksjon og meget effektiv spredning med pattedyr (fruktkorgene har kroker, og fruktene ristes ut av korgene mens dyra går). Arten hører heime i Europa og Vest-Asia og er trolig kommet inn til Norge med ulike transporter rundt midten av 1800-tallet, trolig fra Sør-Skandinavia og/eller Mellom-Europa. De tidligste daterte funnene er fra Ak Oslo 1865 og 1873 og Te Porsgrunn: Frednes (ballastplass) 1873. Noen av de tidlige forekomstene kan knyttes til deponering av ballastjord, men ikke flertallet. Allmenn transport og kanskje såfrø er andre mulige kilder. Arten har hatt en jamn ekspansjon helt fram til nå, med etablering på Østlandet inn til Mjøsområdet og de nedre delene av de store dalførene og langs kysten til Rogaland, med et atskilt delområde ved Trondheimsfjorden. Den har dermed i hovedsak fylt sitt potensielle areal (i boreonemoral og sørboreal), og den er også så vanlig at det skjer lite ytterligere fortetning.

Ullborre er knyttet til skrotemark og har liten innvirkning på mindre påvirkete naturtyper, men den har introgressiv hybridisering med de tre andre norske artene av slekta, to av disse er hjemlige.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Oslo - 1865
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Oslo - 1865
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa, kanskje som spontan nord til Sør-Skandinavia, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1865 - 1880
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Rogaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1881 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  54 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  54 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  71 - Mørketall: 20

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  140 - Mørketall: 20

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  167 - Mørketall: 50

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  188 - Mørketall: 50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ullborre Arctium tomentosum synes å ha kommet inn til landet rett etter 1850, med de tidligste daterte funnene i Ak Oslo 1865 og 1873 og Te Porsgrunn: Frednes (ballastplass) 1873. Noen av de tidlige forekomstene kan knyttes til deponering av ballastjord, men ikke flertallet. Allmen transport og kanskje såfrø er andre mulige kilder. Arten har hatt en jamn ekspansjon helt fram til nå, med etablering på Østlandet inn til Mjøsområdet og de nedre delene av de store dalførene og langs kysten til Rogaland, med et atskilt delområde ved Trondheimsfjorden. Den har dermed i hovedsak fylt sitt potensielle areal (i boreonemoral og sørboreal), og den er også så vanlig at det skjer lite ytterligere fortetning.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei