NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anaphalis margaritaceaperleevigblom

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Perleevigblom er pr. i dag kjent med ca. 50 forekomster (mørketall 20) i 12 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 50.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat - høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. My-verdien fra PVA er negativ og ikke forenlig med artens dokumenterte økning.

Kriteriedokumentasjon

Perleevigblom Anaphalis margaritacea er en langlevd flerårig urt med frøformering og vindspredning av fruktene. Den kommer fra boreale barskogsområder i vestlige Nord-Amerika og er eminent tilpasset etablering i norsk natur. Den er innført som hageplante, men en hoveddel av spredningen skjer gjennom anleggsvirksomhet langs veier. Den er kjent forvillet i hvert fall fra 1933, og med jamn ekspansjon fram til i dag. Arten er nå veletablert på nedre Østlandet inn til Oslo og i kyststrøk til No Lødingen. Arten kan være noe invasiv i middels næringsfattige skog- og heityper og på flere typer skrotemark. Vi ser trolig bare begynnelsen av artens ekspansjon i Norge, men vi forventer ikke noen vesentlige økologiske effekter.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Gråkammen - 1933
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Gråkammen - 1933
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia

Stillehavsområdene i Nordøst-Asia og Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1933 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 10

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  50 - Mørketall: 20

 6. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, redigert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  46 - Mørketall: 20
  Forekomstareal
  180000
  Utbredelsesområde
  128 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Perleevigblom Anaphalis margaritacea er en hagestaude forvillet i hvert fall fra 1933, og med jamn ekspansjon fram til i dag. Arten er nå veletablert på nedre Østlandet inn til Oslo og i kyststrøk til No Lødingen. En hoveddel av alle forekomster er tilknyttet gamle og nye veianlegg (bl.a. nye E6 gjennom Østfold rundt Moss), og det er nokså opplagt at forflytning av masse og maskiner ved anleggsarbeider på veiene er en hovedkilde til spredning. Arten kommer fra boreale barskogsområder i vestlige Nord-Amerika og er eminent tilpasset etablering i norsk natur. Vi ser trolig bare begynnelsen av artens ekspansjon i Norge.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Åpen ur og snørasmark

 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • blåbærskog

 • lyngskog

 • småbregneskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år