NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Eryngium planumhagestikle

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 420
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hagestikle er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker (Øf, Ak/Os, Vf, Ho), hver forekomst med anslagsvis 30 individer. Dette gir et estimat på ca. 420 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVAs konklusjon med en utdøingssannsynlighet på 0,002 etter hundre år synes for optimistisk.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Hagestikle Eryngium planum har trolig kommet inn som hageplante og har vært naturalisert flere steder, med til dels langvarige populasjoner, men likevel ikke fullt ut stabilisert. Den første kjente langvarige populasjonen var ved Lysaker-Tjernsmyr i Ak Bærum mellom 1932 og 1954 (trolig nedbygd) og en annen langvarig har vært på Ekeberg i Ak Oslo fra 1939 (sist sjekket i 2007). De fleste forekomster har imidlertid vært kortvarige. Hagestikle har hatt en omtrent jamn funnfrekvens fra den først ble funnet og til idag. Det er lite tegn på ekspansjon.

Hagestikle er en flerårig urt fra Mellom- og Sør-Europa og Vest- og Sentral-Asia, opp mot 40 cm høg, med klonal vekst med jordstengler og med frøreproduksjon. Det er uvisst hvor effektiv frøreproduksjonen er i Norge; de enkelte forekomstene er kanskje klonale. Arten er trolig kommet inn som hageplante og etablert (i hvert fall for perioder) på skrotemark i vid betydning og 1-2 steder på grunnlendt kalkmark. Den er ikke ekspansiv og har ingen kjent negativ effekt der den forekommer.

Først observert i Norge
Vf Tønsberg: Tønsberg - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: Lysaker - 1932
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest- og Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1859 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1925 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Nordland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hagestikle Eryngium planum har trolig kommet inn som hageplante og har vært naturalisert flere steder, med til dels langvarige populasjoner, men likevel ikke fullt ut stabilisert. Den første kjente langvarige populasjonen var ved Lysaker-Tjernsmyr i Ak Bærum mellom 1932 og 1954 (trolig nedbygd) og en annen langvarig har vært på Ekeberg i Ak Oslo fra 1939 (sist sjekket i 2007). De fleste forekomster har imidlertid vært kortvarige. Hagestikle har hatt en omtrent jamn funnfrekvens fra den først ble funnet og til idag. Det er lite tegn på ekspansjon.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år