NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Festuca rubra megastachysengrødsvingel

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ab,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Meget grovt anslag bygd på 12 dokumenterte forekomster, et mørketall på 100, og ca. 50 individer pr. forekomst.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Rødsvingel Festuca rubra og dens slektninger er en uhyre komplisert gruppe som praktisk talt ikke er studert i Norge. I Flora Europaea aksepterer Markgraf-Dannenberg (1980) 14 arter for gruppen i Europa og sju underarter for F. rubra s. str. Soreng et al. (2003) aksepterer minst 11 underarter av F. rubra for Nord-Amerika. Lid & Lid (2005) forsøkte å gruppere den norske variasjonen i fem hovedgrupper - som underarter - tre som indigene (subsp. arenaria, subsp. richardsonii og subsp. rubra) og to som innførte (veirødsvingel subsp. commutata og engrødsvingel subsp. megastachys). Engrødsvingel subsp. megastachys er et flerårig, løst tuedannende eller mattedannende gras med frøreproduksjon. Fruktene har ingen spesiell spredningstilpasning, men spres med dyr og transporter. Den er innført som fôrgras, bevisst innsådd i kunsteng, og også brukt i frøblandinger langs veier etc. og synes å være i markert økning. I jordbruket markedsføres nok denne som subsp. rubra - subsp. megastachys er ikke et navn brukt i næringen - men vi mener at den breibladete fôrrasen hører heime i denne underarten. Det tidligste noenlunde sikre belegget er fra He Stange i 1951, men det er bare to sikre belegg før 1992. Planten synes dermed å ha blitt innført nesten bare de siste 20 årene og synes å være i økende bruk. Den er funnet til Sogn og Fjordane, men den er så massivt oversett at den kan være over store deler av landet uten at vi vet det.

Engrødsvingel er etablert først og fremst i kunsteng og på skrotemark i vid betydning. Slik sett har den liten innflytelse på stedegne naturtyper, men den kan trolig hybridisere introgressivt med de stedegne rasene av rødsvingel, noe som innebærer en massiv genetisk forurensning av en eller flere stedegne planter. Engrødsvingel sås i kunsteng og langs veianlegg over hundrevis av mil hvert år, i direkte kontakt med andre raser av rødsvingel i omliggende naturtyper.

Først observert i Norge
He Stange: Nordsveen - 1951
Første observerte etablering i Norge
flere steder - 1990-2000
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1951 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Rødsvingel Festuca rubra og dens slektninger er en uhyre komplisert gruppe og praktisk talt ikke studert i Norge. I Flora Europaea (1980) aksepterer Markgraf-Dannenberg 14 arter for gruppen i Europa og sju underarter for F. rubra s. str. Soreng et al. (2003) aksepterer minst 11 underarter av F. rubra for Nord-Amerika. Lid & Lid (2005) forsøkte å gruppere den norske variasjonen i fem hovedgrupper - som underarter - tre som indigene (subsp. arenaria, subsp. richardsonii og subsp. rubra) og to som innførte (veirødsvingel subsp. commutata og engrødsvingel subsp. megastachys). I tillegg kommer at enkelte typer av rødsvingel kan være vanskelige å holde atskilt (i hvert fall overflatisk og i alle opplysninger uten herbariebelegg) fra stivsvingel F. trachyphylla. Engrødsvingel subsp. megastachys er et fôrgras, bevisst innsådd i kunsteng, og også brukt i frøblandinger langs veier etc. Det tidligste noenlunde sikre belegget er fra He Stange i 1951, men det er bare to sikre belegg før 1992. Planten synes dermed å ha blitt innført nesten bare de siste 20 årene og synes å være i økende bruk. Den er funnet til Sogn og Fjordane, men den er så massivt oversett at den kan være over store deler av landet uten at vi vet det.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Markgraf-Dannenberg, I. 1980. Festuca L. in Tutin, T.G. et al. (eds.), Flora Europaea 5. Cambridge University Press, Cambridge. 125-153
  • Soreng, R.J., Peterson, P.M., Davidse, G., Judziewicz, E.J., Zuloaga, F.O., Filgueiras, T.S., and Morrone, O. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contrib. U.S. Natl. Herb. 48: 730 pp.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.
Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Transportutbyggingsområder

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)