NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bromopsis inermisbladfaks

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 882000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Bladfaks er pr. i dag kjent med 882 forekomster (mørketall 20) i alle fylker, hver forekomst med (trolig) minst 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 882.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke forenlig med den observerte økningen.

c Naturtypekolonisering

 • Forlatt eng, beite, all slags skrotemark, tangvoller.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fjæresonesystemer: Driftvoll
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Bladfaks Bromopsis inermis er et langlevd flerårig, mattedannende gras som danner store kloner med krypende jordstengler. I tillegg setter den store mengder frukt som spres nokså passivt. Arten er innført som fôrgras fra Mellom-Europa, dyrkes i stort omfang og er også blitt sådd ut på beiter, veikanter og jernbaneskråninger, de to siste stedene for stabilisering (restaureringstiltak). Arten synes å ha blitt funnet én gang i Norge før 1850 (innsamling fra "Christiania" av M.N. Blytt). Noen tidligere funn av arten er ved møller, men hovedinnførselen har opplagt skjedd med såfrø til bruk som fôrgras. Arten hadde en eksplosiv spredning de første tiårene og hadde nådd hoveddelen av dagens utbredelsesområde allerede på 1920-tallet. Senere har det stort sett skjedd en fortetning som fortsatt pågår. Arten er stabil opp til rett under skoggrensa og godt nord i nordboreal sone. Den er funnet i alpine belter opp til Finse (Ho Ulvik) på 1220 m og nord til arktisk sone på Varangerhalvøya, men disse forekomstene er neppe helt stabile.

Bladfaks forekommer på de fleste typer av flerårig skrotemark, er funnet i flerårs-tangvoller og invaderer beiter og naturenger, om enn i lite omfang. Den danner tette bestander og fortrenger alt annet av urter og gras. Der den invaderer kortvokst engvegetasjon fører den til et løsere og mindre stabilt jordsmonn og torvdekke. Arten er en av de mengdemessig viktigste fremmedplantene i Norge, men invaderer bare i mindre grad lite menneskepåvirkete naturtyper.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Christiania" - 1800-1849
Første observerte etablering i Norge
Vf Horten: Bastøy - 1903
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vidt utbredt i tempererte til boreale deler av Eurasia, spontan nord til Tyskland (minst).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  137 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  369 - Mørketall: 20

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  660 - Mørketall: 20

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  749 - Mørketall: 20

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  345 - Mørketall: 50
  Forekomstareal
  300000
  Utbredelsesområde
  1060 - Mørketall: 20

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  802 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Bladfaks Bromopsis inermis synes å ha blitt funnet én gang i Norge før 1850 (innsamling fra "Christiania" av M.N. Blytt). Ellers er de første funnene fra Grims mølle i VA Kristiansand i 1900 og 1901, men her synes den å ha gått ut igjen. Også senere er det flere funn ved møller, både i Ak Oslo, Te Skien, i Hordaland og i ST Skaun, men hovedinnførselen har opplagt skjedd med såfrø til bruk som fôrgras. Arten hadde en eksplosiv spredning de første tiårene og hadde nådd hoveddelen av dagens utbredelsesområde allerede på 1920-tallet. Senere har det stort sett skjedd en fortetning som fortsatt pågår. Arten er stabil opp til rett under skoggrensa og godt nord i nordboreal sone. Den er funnet i alpine belter opp til Finse (Ho Ulvik) på 1220 m og nord til arktisk sone på Varangerhalvøya, men disse forekomstene er neppe helt stabile.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • høgurt-driftvoll

 • Åpen flomfastmark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år