NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Narcissus pseudonarcissuspåskelilje

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 3750
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Påskelilje er pr. i dag kjent med 50 forekomster (mørketall 3) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 25 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 3750 individer. Men se funnet i 1909 fra MR Aukra: "Vokser vildt her paa Akerø prestegaard i millionvis".

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med artens dokumenterte og sterke økning de siste 50 år.

Kriteriedokumentasjon

Påskelilje Narcissus pseudonarcissus stammer fra Vest-Europa nord til De britiske øyer. Den er trolig ikke så gammel i kultur i Norge som pinselilje N. poëticus og ble først notert forvillet i 1897-1899 på to lokaliteter i VA Kristiansand. Den dukket opp nå og da, med lite stabile forekomster, fram til 1960. Et unntak er forekomsten i MR Aukra: ved Aukra kirke, som har vært stor og stabil siden den først ble rapportert i 1909. Etter 1960 har påskelilje hatt en markert økning, særlig siden 2000, og den sees nå stadig oftere langs veger og på grasmark nær bebyggelse. Arten er vesteuropeisk og mest vellykket fra Vest-Agder til Nordland, men er også rimelig permanent på Østlandet.

Arten er en langlevd flerårig laukplante. Formeringen i Norge skjer hovedsakelig ved deling av lauker, men arten har også potensiale for frøreproduksjon. Den er innkommet som hagestaude og forvilles og etableres lett i enger, beiter og lysåpen skog, mest på frisk næringsrik grunn. Den er i spredning og kan danne nokså store bestander, men fortrenger ikke fordi den visner ned tidlig i sesongen.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Tobienborg - 1897
Første observerte etablering i Norge
MR Aukra: "Akerø pr. Molde. Vokser vildt her paa Akerø prestegaard i millionvis." - 1909
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-Europa nord til De britiske øyer.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  50 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Påskelilje Narcissus pseudonarcissus stammer fra Vest-Europa nord til De britiske øyer. Den er trolig ikke så gammel i kultur i Norge som pinselilje N. poëticus og ble først notert forvillet i 1897-1899 på to lokaliteter i VA Kristiansand. Den dukket opp nå og da, med lite stabile forekomster, fram til 1960. Et unntak er forekomsten i MR Aukra: ved Aukra kirke, som har vært stor og stabil siden den først ble rapportert i 1909. Etter 1960 har påskelilje hatt en markert økning, særlig siden 2000, og den sees nå stadig oftere langs veger og på grasmark nær bebyggelse. Arten er vesteuropeisk og mest vellykket fra Vest-Agder til Nordland, men er også rimelig permanent på Østlandet.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • vegkant

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år