NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Narcissus poëticuspinselilje

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1700
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Pinselilje er pr. i dag kjent med 34 forekomster (mørketall 2) i 14 fylker, hver forekomst med anslagsvis 25 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1700 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag

Kriteriedokumentasjon

Pinselilje Narcissus poëticus er en gammel hageplante fra Mellom- og Sør-Europa, først funnet etablert i Ak Bærum i 1875. Arten forvilles og etableres lett, men populasjonene blir sjelden svært langvarige og ingen synes å ha blitt helt permanente. Arten hadde en jamn, låg funnfrekvens fram til 1980, men synes nå å være i ekspansjon. Ekspansjonen skyldes trolig mer spredning fra hager, ikke økt effektivitet i reproduksjonen i naturen i Norge. Forekomstene på Østlandet, i Midt-Norge og i nord er ofte kortvarige, men enkelte store, stabile populasjoner er kjent fra Sørlandet og Vestlandet.

Arten er en flerårig laukplante. Formeringen er trolig hovedsakelig ved deling av lauker i Norge, men det er kanskje også potensiale for frøreproduksjon. Den forviller og etablerer seg lett i friske til fuktige skogtyper og eng- og beitetyper. Den kan danne store bestander, men fortrenger ikke stedegne arter. Den visner ned tidlig i sesongen. Arten er i klar spredning, også på grunn av bevisst utsetting langs veinettet som estetisk beplantning.

Først observert i Norge
Ak Bærum: "mellem Ringi og Tanum i Bærum på en eng" - 1875
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: "mellem Ringi og Tanum i Bærum på en eng" - 1875
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1875 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  34 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Pinselilje Narcissus poëticus er en gammel hageplante fra Mellom- og Sør-Europa, først funnet etablert i Ak Bærum i 1875. Arten forvilles og etableres lett, men populasjonene blir sjelden svært langvarige og ingen synes å ha blitt helt permanente. Arten hadde en jamn, låg funnfrekvens fram til 1980, men synes nå å være i ekspansjon. Ekspansjonen skyldes trolig mer spredning fra hager, ikke økt effektivitet i reproduksjonen i naturen i Norge. Forekomstene på Østlandet, i Midt-Norge og i nord er ofte kortvarige, men enkelte store, stabile populasjoner er kjent fra Sørlandet og Vestlandet.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • vegkant

 • deponi for organisk avfall

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fastmarksskogsmark

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år