NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Allium schoenoprasum schoenoprasummatgrasløk

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3dh

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 33000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Matgraslauk er pr. i dag kjent med 219 forekomster (mørketall 3) i 16 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 50 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 33.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg - moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning: den negative my-verdien fra PVA er ikke forenlig med dokumentert økning i antall forekomster.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlendt mark, bergknaus.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Matgraslauk Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum er en langlevd flerårig urt med både vegetativ formering med sidelauker og noe frøformering. Den stammer fra Europa og Vest-Asia. Den har vært dyrket som krydder og grønnsak i Norge lenge, men de første rapportene som forvillet er fra tidlig 1800-tall i Oslo. Deretter har den ekspandert jamt fram til vår tid, med stabile forekomster nord til Sør-Troms. Arten etablerer seg særlig godt på grunnlendt mark. Bestandene kan bli meget store og totalt ta over dominansen på flekker med jord på bergene. Planten er registrert i en lang rekke naturtyper, men grunnlendt mark på basisk berggrunn er hovedhabitat. Matgraslauk kan trolig hybridisere med den stedegne rasen sibirgraslauk i Nord-Norge. Inntil nylig har de to vært romlig atskilt, men matgraslauk er nå i ferd med å trenge nordover inn i utbredelsesområdet til sibirgraslauk, samtidig som sibirgraslauk kanskje er i naturlig spredning sørover.

Først observert i Norge
Flere steder - 1820-1850
Første observerte etablering i Norge
Flere steder - 1820-1850
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Store deler av Europa, som hjemlig nord til Danmark, Sør- og Øst-Sverige og Sør-Finland.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  52 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  81 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  120 - Mørketall: 3

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  173 - Mørketall: 3

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  219 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Matgraslauk Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum har vært dyrket som krydder og grønnsak i Norge lenge, men de første rapportene som forvillet er fra tidlig 1800-tall i Oslo. Deretter har den ekspandert jamt fram til vår tid, med stabile forekomster nord til Sør-Troms. Arten etablerer seg særlig godt på grunnlendt mark og kan totalt ta over dominansen på flekker med jord på bergene.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kystnær grus- og steinmark

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år