NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Elodea nuttalliismal vasspest

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,4df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 5 % av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Totalt 3 lokaliteter (2 innsjøer, 1 elv) pr. 2011. Trolig noen hundre individer, skjønnsmessig satt til 500.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Arten kan vokse i de fleste innsjøtyper (kalkfattige-kalkrike), oligotrofe-eutrofe, men massebestander vil sannsynligvis bare forekomme i innsjøer med Ca > 4 mg/l, og som er noe eutrofiert. Flere truete naturtyper (bl.a. kalksjøer) er utsatt.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Klar intermediær innsjø

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Elveløp
  • LD: Innsjø
  • NA Ferskvannssystemer: Eufotisk ferskvannsbløtbunn

Kriteriedokumentasjon

Smal vasspest Elodea nuttallii er en kortlevd flerårig vannplante. Den er særbu med egne hann- og hunn­planter. Bare hunnplanter er registrert i Norge. I Europa formerer og spres planten vegetativt ved fragmenter. Smal vasspest er naturlig hjemmehørende i Nord-Amerika, i områder med et temperert klima. Den ble første gang registrert i Norge i Bjårvatn (Ro Hå) i 2005. Det er usikkert hvordan arten kom til Bjårvatn, men det antas at den er spredt dit med mennesker (Mjelde 2009). Planten finnes pr. i dag på tre lokaliteter i to fylker (Rogaland og Hordaland). Den finnes i middels kalkrike innsjøer (4-20 mg Ca/l) og ei elv (Brusandåna). Elodea nuttallii har sannsynligvis samme krav til habitat som vasspest Elodea canandensis, og også tilsvarende effekt som denne på andre arter.

Smal vasspest ser ut til å ha en hurtigere vekst, og dermed et større invasivt potensiale enn vasspest. Dette regnes som en av de viktigste år­sakene til at den nå fortrenger vasspest på en rekke lokali­teter ellers i Europa (Barrat-Segretain et al. 2002, James et al. 2006).

Vi antar at > 5 % av svært kalkrike innsjøer vil kunne være kolonisert av arten etter 50 år.

Først observert i Norge
Ro Hå: Bjårvatn - 2005
Første observerte etablering i Norge
Ro Hå: Bjårvatn - 2005
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vidt utbredt i USA og Canada.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

står på svartelista i flere Europeiske land

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2005 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første lokalitet for smal vasspest Elodea nutttalli i Norge var Fuglestadåna (Brusandåna), utløpselva til Bjårvatn i Ro Hå, hvor arten ble registrert i 2005 (herbariebelegg ved K.A. Lye) eller 2006 (Imsland 2008). Sommeren 2006 ble den også funnet i selve Bjårvatn (Mjelde 2006). Smal vasspest fantes i 2008 i dybdeområdet 0.5-2 m, med de største bestandene på 1-1,5 m dyp (Mjelde 2009). Den store utbredelsen i Bjårvatnet tydet på at planten hadde vært i innsjøen noen år. Masseforekomsten i Bjårvatn antyder dessuten at denne arten kan danne store be­stander i mindre kalkrike innsjøer enn det som er registrert for vasspest Elodea canadensis (Mjelde 2009). Sommeren 2009 ble det registrert smal vasspest i Ådlandsvatn på Stord (Ho Stord; Mjelde, pers.obs). Begge de norske lokalitetene med smal vasspest har direkte utløp til havet gjennom korte utløpselver.

Vi antar at smal vasspest er spredt til Norge med mennesker, kanskje med fuktige fiskeredskaper eller med levende agn. Nærmeste lokalitet for smal vasspest utenfor Norges grenser ser ut til å være ved Ålborg i Danmark (www.fugleognatur.dk) og ved Gøteborg i Sverige (www.Artportalen.se).

Vi anser spredning direkte fra utlandet til Årdalsvatn som minst like sannsynlig som spredning fra Bjårvatn.

Det antas at klimaendringene medfører flere tørre og varme somre, samt varmere vintre med mindre islegging (Framstad m.fl. 2006). Dessuten forventes det at tilførsel av næring og organisk stoff til vassdragene øker. Økt temperatur og næring, samt forlenget vekstperiode og redusert isedekke, vil kunne føre til økte fore­komster av vannplanter, bl.a. vasspest-artene (Asaeda et al 2001, Mckee et al 2002). Dessuten vil mulighetene for etablering og spredning av de mer varmeelskende artene - f.eks. Egeria densa og Hydrilla verticillata - bedres. Imidlertid vil økt planteplankton­biomasse og humus kunne forverre lysforholdene for flere vannplanter.

Ifølge Gjershaug m.fl. (2009) har vasspest potensiale til å spre seg nord til søndre Nordland ved predikerte klimaendringer for de neste 50 år. For Brønnøysund (søndre Nordland) innebærer dette en årlig temperaturøkning (lufttemperatur) på 1.58oC, og økt vinter- og sommertemperaturer på hhv. 1.94oC og 1.24oC. Det er ikke foretatt vurderinger for hva dette betyr for vanntemperaturen. Modellering gjort i Sverige viser at det er sannsynlig at både vasspest og smal vasspest kan etablere seg langs norskekysten nord til Nord-Trøndelag/Nordland, med dagens temperaturer (Hallstan 2005).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Smal vasspest er naturlig hjemmehørende i Nord-Amerika. I Europa ble smal vasspest først rapportert fra England i 1914, men ble den gang identifisert som Hydrilla verticillata og først bestemt til smal vasspest i 1974. De første funn i Belgia ble gjort i 1939, i Nederland i 1941 og i Tyskland i 1953 i en botanisk hage. Smal vasspest ble først funnet i Danmark i 1974, i Irland i 1984, i Sverige i 1991 (Anderberg 1992) og i Norge i 2005 (Imsland 2008). Den er ikke registrert i Finland. De siste 20 årene har smal vasspest blitt mer og mer utbredt i Europa og på flere lokaliteter har den erstattet vasspest. For eksempel er den nå den vanligste av Elodea-artene ved bredden av Rhinen (Greulich & Tremolieres 2006). I England er det indikasjoner på at smal vasspest erstattes eller utkonkurreres av en annen fremmed art: Lagarosiphon major (Josefsson 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Imesland, S. 2008. Smal vasspest Elodea nuttallii ny for Norge i Fuglestadåna på Jæren – og generelt om vasspest på Jæren. Blyttia 66(2): 134-135
  • Mjelde, M. 2010. Fremmende arter i Norge: vasspest og smal vasspest. Foredrag på Dagsseminar om framande arter i Rogaland. 27. april 2010.
  • Mjelde, M., Berge, D., Edvardsen, H. 2011. Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) i Norge. Direktoratet for Naturforvaltning. rapport xx. På høring
  • Mjelde, M. 2006. Vasspest (Elodea canadensis) og Smal vasspest (Elodea nuttallii) Jæren 2006. NIVA Rapport 5295-2006.
  • Mjelde, M. 2009. Smal vasspest (Elodea nuttallii) i Bjårvatn. Forekomst og dybdeutbredelse av vannvegetasjon 2008. NIVA-rapport lnr. OR-5731.
Naturtyper
 • Eufotisk ferskvannsbløtbunn

 • klar intermediær innsjø

 • klar roligflytende kalkrik elv

Finnes i kalkrike innsjøer (Ca 4-20 mg/l) og roligflytende til noe strømmende kalkrike(4-20 mg Ca/l) elver.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr