NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phasianus colchicusfasan

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Betinger foring og fortsatt utsetting slik forvaltningsregimet er i dag.

Kriteriedokumentasjon

Arten hører hjemme i Kaukasus og østover i store deler av Asia. Arten er innført til store deler av Europa. I Norge ble de første utsettingene gjort i Bærum i 1875-76. I løpet av 1900-tallet ble det gjort en rekke utsettingsforsøk i Sør-Norge opp til Trøndelag. Fasan hekker nå i et ganske stort område rundt Oslofjorden, samt på Jæren og rundt Mjøsa. Observeres dessuten jevnlig i Midt-Norge. Det synes som om utbredelsen er begrenset av vinterklimaet og at den klarer seg best i kystnære snøfattige områder. Det synes som at bestanden har gått tilbake i de senere år tiltross for mange milde vintre. Det kan ha sammenheng med mindre aktiv utsetting (Pedersen 1994). Når vi her har vurdert det som sannsylig at arten vil ha en lang levetid i Norge betinger dette at det forvaltningsregime vi i dag har for arten fortsetter (foring og utsettinger). Eventuelle klimaendringer med mildere vintre vil også trolig være gunstig for artens overlevelse i Norge (Huntley et al. 2007).

Først observert i Norge
Bærum - 1850-1899
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall individer
  6326
  Antall forekomster
  3403
  Forekomstareal
  188140
  Utbredelsesområde
  1032

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vintertemperatur ser ut til å være kritisk parameter for arten og et mildere vinterklima kan gi økt utbredelse.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Pedersen, H.C. 1994. Fasan. S. 152-153 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjedal, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
  • Huntley, B., Green, R.E., Collingham, Y.C. & Willis, S.G. 2007. A climatic atlas of European Breeding Birds Durham university, The RSPB and Lynx Edicions, Barcelona.
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Til å øke jakt- og fangstmuligheter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig