NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alectoris chukarberghøne

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten forventes ikke å etablere hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes fra Hellas og Bulgaria og Midt-Østen og videre østover til Kina. Det er kjent at berghøner er holdt i fangenskap både i Østfold og Vestfold. To rømte individer ble sett på Mølen, Brunlanes i Vestfold sommeren 1988 (Bentz & Clarke 1990). Slik situasjonen er nå anses det som lite sannsynlig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Først observert i Norge
Vestfold - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall individer
  8
  Antall forekomster
  7
  Forekomstareal
  10266
  Utbredelsesområde
  20

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bentz, P.-G. & Clarke, A.W. 1990. Sjeldne fugler i Norge i 1988. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF Vår Fuglefauna 13: 131-143
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10