NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mutinus raveneliihagestanksopp

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3dh

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

50 individer x mørketall 2

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Lauvskog, krattskog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Lågurt-grankalkskog

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Hagestanksopp (Mutinus ravenelii) er saprotrof og kommer opprinnelig fra Amerika. Den er relativt ny i Norge, 1950-åra, og trolig også ellers i Europa. Sannsynligvis er den kommet inn med jord eller hageplanter med jord. Arten virker som å ha sitt opprinnelsesområde i hager og parker i de store byene i Østfold (Halden og Sarpsborg) og har spredt seg videre derfra til østlandsfylker som Oslo, Akershus og Buskerud. Den opptrer mer sporadisk ellers på Østlandet, sør til Agder og nord til Trøndelag, men synes ikke etablert. I det sentrale lavlandet på Sørøstlandet begynner den å etablere seg i skog.

Invasjonspotensial:

Det er kjent 50 forekomster (både i hager og mer naturlige habitater). Soppen synes å moderat spredning.

Økologisk effekt:

Den økologiske effekten er middels. Her bør påpekes mulig fortrengning av den rødlista, ville slektningen dvergstanksopp (Mutinus caninus). En mulighet for hybridisering mellom disse relativt nærstående artene kan tenkes, men er ikke dokumentert.

Først observert i Norge
Østfold: Sarpsborg: i byen - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Østfold: Sarpsborg: i byen - 1950-1959
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1950 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Én sikker forekomst, to usikre (utelatt).

 2. Periode
  1960 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Lokalt synes arten å ha relativt sterk spredningsprognose.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Europa har arten den samme spredningsprognosen som i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Høiland, K. 1977. Stanksoppene Mutinus caninus og M. ravenelii i Norge. Blyttia 35: 157-161
  • Båtvik, J.I.I. 2000. Hagestanksopp Mutinus ravenelii i Østfold, utbredelse og økologi Natur i Østfold 19: 70-76
  • Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • park

 • lågurtskog

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  2 - 10