NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Suillus placiduselfenbenskusopp

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Dørstokkart. Forventes (som vertstre Pinus spp.) å kolonisere fattig lyngskog.

Kriteriedokumentasjon

Elfenbenskusopp (Suillus placidus) er knyttet til femnålete furuarter (mykorrhiza), og har i Europa en naturlig utbredelse knyttet til Pinus cembra i Alpene-Karpatene. I Norge er det så langt kjent to forekomster i Pinus cembra plantasjer på Ringerike, men det er sannsynlig S. placidus vil kunne etablere seg i forvillete/naturaliserte bestander av Pinus cembra (og den nærstående P. sibirica). (Slike bestander er meget lite soppundersøkt i Norge.

Først observert i Norge
Ringerike - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Arten har sin hovedutbredelse i Nord-Amerika og Asia knyttet til 5-nålete furuarter (Pinus strobus i N-Am). Den forekommer også med Pinus cembra i Mellom/Sør-Europa (i hovedsak i Alpene-Karpatene), og man må anta at arten er introdusert til Norge med plantemateriale herfra. To funn kjent i Norge (Ringerike). Vertstre er på ett av de norske funnene angitt til P. cembra, og en må anta at dette også gjelder for det andre (P. strobus og de fleste andre 5-nålete furuarter har lenge vært forbudt å innføre).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er sjelden/meget sjelden i plantasjer av femnålete furuarter i hele Nord-Europa. Spredning til forvillete forekomster av fremmed furu er ikke påvist, mens ansees som sannsynlig. Vurderes som kritisk truet i Danmark.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Se over.

Referanser

 1. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • lyngskog

  Fremtidig

  • fremmed bartreslag

De femnålete furuartene med Suillus placidus antas mest sannsynlig å kunne spre seg til fattig lyngskog.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)