NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Suillus grevilleilerkesopp

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 15000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er registrert 12 forekomster i utmark (spredningsområde for lerk) på et lite areal i Tingvoll kommune Jordal 2003). Her opptrer arten overalt under forvillet europeisk lerk. Det er pr. i dag kjent 90 forekomster av forvillet lerk (i 63 kommuner). det anslås mørketall 20, dvs. at det i virkeligheten kan være snaut 2000 forvillete forekomster av europeisk lerk i dag i Norge. Trolig er lerkesoppen tilstede på de aller fleste av disse. Det reelle antallet forekomster i spredningsområder i utmark anslås til > 1500, noe som tilsvarer ca. 15 000 individer (IUCN-beregningsmåte).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har tilnærmet nådd sitt potensielle utbredelsesområde i lerkeplanteringer på regional skala. Langsom sekundærspredning fra disse. Stedvis kan dog den lokale spredningenshastigheten av lerk være høy (i fjellnær skog på Nordvestlandet).

c Naturtypekolonisering

 • (fjellnær) fastmarkskogsmark, kystlynghei.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Varm kilde

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo: Lerkesopp (Suillus grevillei) er en mykorrhizasopp strengt knyttet til lerk (Larix spp.), hjemmehørende bl.a. i Mellom-Europa med europalerk. Lerkesopp er en svært vanlig art både i naturlig lerkeskog og i lerkeplantasjer, og ser ut til å følge lerka trofast der denne sprer seg i utmark i Norge (europalerk spres mye særlig på Vestlandet, og vurderes til å være en svartelisteart).

Invasjonspotensial: Bestandsstørrelse: Det er foreløpig kun kjent 12 forekomster av lerkesopp som kan regnes som forvillet i utmark (Tingvoll, Nordmøre), men store mørketall, og reelt antall forekomster i naturaliserte lerkebestand anslås til ca. 1500. Spredningshastighet vanskelig å anslå. Antageligvis har arten en moderat spredningshastighet som tilsvarer spredningshastigheten til forvillet lerk (europalerk, Larix decidua). Arten har et kjent forekomstareal i lerkeplanteringer (”kultur”) på snaut 500 km2.

Økologisk effekt: Effekt på stedegne arter: Der lerka etablerer bestander, kan lerkesoppen overta en viktig del av nisjen for andre mykorrhizasopper. Lerk og lerkesopp etablerer seg i flere ulike naturtyper, herunder også rikere lågurttyper som kan huse rødlistearter av mykorrhizasopp.

Vurderes å være en art med svært høy risiko, på linje med vurderingen av vertstreet (europalerk).

Først observert i Norge
Sunnmøre - 1886
Første observerte etablering i Norge
Nordmøre, Tingvoll - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Naturlige populasjoner med europeisk lerk i Alpene-Karpatene.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2003
  Sted
  Gylfjellet, Tingvoll, Nord-Møre
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 5
  Kommentar
  Registrert spredning/etablering av lerkesopp i alle undersøkte lerkebestand i et spredningsområde med lerk i Tingvoll.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ytterst vanlig under lerk, og følger lerka overalt. Lerk er bare i en begynnende fase av spredning/etablering i utmark, og lerkesoppen forventes å ha et meget stort potensielt utbredelsesområde. Arten har i dag et forekomst areal i planteringer på snaut 500 km2.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Lerkesopp er velkjent og har vært etablert lenge i lerkebeplantninger i hele Nord-Europa, inkludert Island. Dokumentasjon fra spredningsområder/forvillete bestand av lerk er imidlertid svært lite kjent.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm 2011.
  • Jordal, J. B. 2003. Fungaen i et spredningsområde med lerk i Tingvoll Rapport (upubl.) 12
Naturtyper
 • blåbærskog

  • fremmed bartreslag
 • lågurtlyngskog

  • fremmed bartreslag
 • kalkfattig boreal hei

 • kalkfattig kysthei

Arten er knyttet til lerk (Larix spp) ved mykorrhiza. Svært vanlig art, og ser ut til å følge lerk overalt hvor den forviller seg. Foreløpig funnet i spredningsområder for lerk på Nordmøre. Etablerer seg her særlig i lysåpen skog og i tregrenseområder, i lerk-bjørk-furuskog (Nygaard 2009), men også i kystlynghei og boreal hei..

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med barrotplanter

  (Kun historisk)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år