NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Suillus cavipeshulrørsopp

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Foreløpig kun dørstokkart.

c Naturtypekolonisering

 • Arten forventes å kolonisere (sammen med lerk) i hovedsak blåbærskog-lyngskogstyper.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Hulrørsopp (Suillus = Boletinus cavipes) er en mykorrhizasopp som er knyttet strengt til lerk (som er fremmedart i spredning), og hjemmehørende i Sør- og Mellom-Europa. Den er i Rogaland-Vest-Agder lokalt ikke sjelden i hager/parker/plantasjer der europeisk lerk har vært plantet ("dyrket") som prydtre, men den er ennå ikke funnet med sikkerhet der lerk er forvillet/naturalisert i utmark. Arten er imidlertid lokalt såvidt vanlig i plantinger av europeisk lerk at man kan forvente at den også etablerer seg spredningsområder.

Først observert i Norge
Stavanger - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten virker å være i en tidlig spredningsfase mhp. lerkebeplantninger, med en konsentrasjon av forekomster omkring antatt 1. introduksjonssted (Stavanger-området). Spredning/etablering i områder der lerka har spredd seg er ikke kjent, men er sannsynlig ettersom lerka øker sitt spredningsområde.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • park

  Fremtidig

  • fremmed bartreslag
 • blåbærskog

  Fremtidig

  • fremmed bartreslag

Arten er knyttet til lerk med mykorrhiza; funnet i hovedsak i parker og arboreter, men også der lerk er plantet i skog, i hovedsak i blåbærskog (men trolig også tørrere lyngskog). Arten forventet å spre seg med vertsplanten i hovedsak i disse naturtypene.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet introduksjon - Med barrotplanter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg