NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gomphidius maculatuslerkesleipsopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Minst 1 kjent forekomst i spredningsområde for lerk i utmark. Store mørketall påregnes, og det anslås at det reelle antallet lokaliteter er ca. 50, noe som tilsvarer ca 500 individer (etter IUCN-beregning).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo: Lerkesleipsopp (Gomphidius maculatus) er en mykorrhizasopp strengt knyttet til lerk (Larix spp.), hjemmehørende bl.a. i Mellom Europa med europeisk lerk. Lerkesleipsoppen er en ikke uvanlig art i lerkeplantasjer, men vi vet lite om i hvor stor grad den følger lerka der denne sprer seg i utmark (europeisk lerk vurderes som svartelisteart).

Invasjonspotensial: Bestandsstørrelse: Det er foreløpig kun kjent én forekomst av lerkesleipsopp som synes å være knyttet til forvillet lerket i utmark (Møre og Romsdal), men her antas store mørketall, og reelt antall forekomster i naturaliserte lerkebestand i dag anslås å kunne være ca. 50. Spredningshastighet svært vanskelig å anslå (det trengs mere data om forekomst av lerkesleipsopp fra naturaliserte bestand).

Økologisk effekt: Effekt på stedegne arter: Arten kan fortrenge opprinnelige mykorrhizasopper. Det er imidlertid foreløpig ikke indikasjoner på at lerkesleipsoppen opptrer i forvillete lerkebestander i rike naturtyper, der arten kan påvirke rødlistede mykorrhizasopper.

Vurderes med dagens datagrunnlag å være en art med lav risiko.

Først observert i Norge
Sogndal - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Ulstein, Hatløya - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Arten er knyttet til europeisk lerk (mykorrhiza) med hovedforekomster i montane områder i Sør- og mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2012
  Sted
  Hatløya, Ulstein, Møre & Romsdal
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 50
  Kommentar
  1 kjent lokalitet i spredningsområde for lerk i utmark, men mange forekomster (ca. 25) under plantet/kultivert lerk, og det reelle antallet i utmark anslås til 50.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose er meget usikker med dagens datagrunnlag (men aArten forventes å flerdoble sine forekomster.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • blåbærskog

  • fremmed bartreslag
 • lyngskog

  • fremmed bartreslag

Arten er registrert i lerkeforekomster i blåbær-lyngskog av litt uklar, opprinnelig treslagssammensetning (Møre og Romsdal).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet introduksjon - Med barrotplanter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1