NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tricholoma psammopuslerkemusserong

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er registrert 8 forekomster i utmark (spredningsområde for lerk) på et lite areal i Tingvoll kommune Jordal 2003). Her opptrer arten overalt under forvillet europeisk lerk. Det er pr. i dag kjent 90 forekomster av forvillet lerk (i 63 kommuner). det anslås mørketall 20, dvs. at det i virkeligheten kan være snaut 2000 forvillete forekomster av europeisk lerk i dag i Norge. Trolig er lerkemusserongen tilstede på de fleste av disse. Det reelle antallet forekomster i spredningsområder i utmark anslås til > 1000, noe som tilsvarer ca. 10 000 individer (IUCN-beregningsmåte).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Fjellnær fastmarkskogsmark (blåbær-lyngskog), samt kystlynghei.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo: Lerkemusserong (Tricholoma psammopus) er en mykorrhizasopp strengt knyttet til lerk (Larix spp.), hjemmehørende bl.a. i Mellom Europa med europeisk lerk. Lerkemusserong er vanlig art både i naturlig lerkeskog og i lerkeplantasjer, og ser ut til å følge lerka der denne sprer seg i utmark i Norge (europeisk lerk vurderes som svartelisteart).

Invasjonspotensial: Bestandsstørrelse: Det er foreløpig kun kjent 8 forekomster av lerkemusserong som kan regnes som forvillet i utmark (Tingvoll, Nordmøre), men store mørketall, og reelt antall forekomster i naturaliserte lerkebestand anslås til ca. 1000. Spredningshastighet vanskelig å anslå. Antageligvis har arten en moderat spredningshastighet som tilsvarer spredningshastigheten til forvillet lerk (europeisk lerk). Arten har et kjent forekomstareal i lerkeplanteringer (”kultur”) på snaut 130 km2.

Økologisk effekt: Effekt på stedegne arter: Der lerka etablerer bestander, kan lerkemusserongen overta en viktig del av nisjen for andre mykorrhizasopper. Lerk og lerkemusserong etablerer seg i flere ulike naturtyper, herunder også rike lågurttyper som kan huse rødlistearter av mykorrhizasopp, samt kystlynghei som kan huse rødlistede beitemarksopper.

Vurderes å være en art med svært høy risiko.

Først observert i Norge
Oslo - 1917
Første observerte etablering i Norge
Tingvoll, Nordmøre - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Knyttet til naturlige populasjoner av europeisk lerk i Alpene-Karpatene.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som "invasive"! i deler av Europa, bl.a. fra Island (jfr. nettsted NOBANIS).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2012
  Sted
  Gylfjellet, Tingvoll, Nordmøre
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 5
  Kommentar
  I en undersøkelse av spredningsområde for Lerk ved gammel introduksjon av lerk ved Sandvika, Tingvoll, ble lerkemusserong funnet i 8 av 12 undersøkte, forvillete bestand (Jordal 2003).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er vanlig under lerk, og følger trolig lerka de aller fleste steder. Lerk er bare i en begynnende fase av spredning/etablering i utmark, og lerkemusserongen forventes å ha et meget stort potensielt utbredelsesområde. Arten har i dag et forekomst areal i planteringer på snaut 130 km2 (basert på kjente forekomster i Artskart).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Lerkemusserong er velkjent og har vært etablert lenge i lerkebeplantninger i hele Nord-Europa, inkludert Island. Dokumentasjon fra spredningsområder/forvillete bestand av lerk er ikke kjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Jordal, J. B. 2003. Fungaen i et spredningsområde med lerk i Tingvoll Rapport (upubl.) 12
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • blåbærskog

  • fremmed bartreslag
 • lågurtlyngskog

  • fremmed bartreslag
 • kalkfattig boreal hei

 • kalkfattig kysthei

Arten er knyttet til lerk (Larix spp) ved mykorrhiza. Vanlig art, og ser ut til å følge lerk nesten overalt hvor denne er etablert. Når det gjelder spredningsområder for europeisk lerk i utmark, er denne foreløpig funnet på Nordmøre. Opptrer her særlig i lysåpen skog og i tregrenseområder, i lerk-bjørk-furuskog, men europeisk lerk sprer seg også i kystlynghei, og lerkemusserongen følger etter alt å dømme med.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med barrotplanter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år