NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Stropholoma percevaliiflisskurvehatt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 400
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

40 forekomster x mørketall 10, men vanskelig å estimere da en del tidligere funn trolig dreier seg om den spontane arten, Stropholoma magnivelaris.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturlandskap, skog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Har ikke data

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng
  • NA Fastmarkssystemer: Flomskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Flisskurvehatt (Stropholoma percevalii) er saprotrof og knyttet til vedrester og bark på sterkt kulturpåvirka steder, hager, parker, nær bebyggelse osv. I følge Funga Nordica (2008) er den i spredning. Basert på NSD ser soppen ut til å innta to ulike voksesteder: (1) Flis, bark, tømmerrester ofte ved veger, hager og hus; og (2) flommark ved elver. Antakelig vil det første voksestedet referere seg til Stropholoma percevalii (denne arten), mens det andre til Stropholoma magnivellaris (som er spontan). Disse to artene har vært sammenblandet, og en kritisk gjennomgang i herbariet er nødvendig for en endelig konkludering.

Invasjonspotensial:

40 forekomster, men vanskelig å estimere da en del tidligere funn trolig dreier seg om den spontane arten, Stropholoma magnivelaris. Ut fra egen erfaring synes Stropholoma percevalii å være livskraftig og bli hyppigere, men forekomstene er ennå begrenset til typisk kulturpåvirka steder. Invasjonspotensialet betraktes som moderat.

Økologisk effekt:

Foreløpig liten effekt på andre naturtyper enn de sterkt kultupåvirka. Da er naturtyper som trolig huser Stropharia magnivelaris holdt utafor. Arten virker imidlertid livskraftig og hardfør (den er registert med sikkerhet på Svalbard), så spredning ut i naturlige habitater bør forventes.

Først observert i Norge
Troms: Lyngen: Under Pollfjellet - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Troms: Lyngen: Under Pollfjellet - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Finnmark er trolig Stropholoma magnivellaris.

 2. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Omtrent 1/3 av funnene kan være Stropholam magnivelaris.

 3. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Nord-Trøndelag
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 10

 5. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Synes å være i spredning.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Funga Nordica (2008) angir at den er i spredning.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Høiland, K. 1998. Flisfleinsopp (Psilocybe percevalii) funnet på Svalbard - og litt om dens nærmeste slektninger Blekksoppen 27, nr. 75: 42-46
  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Transportutbyggingsområder

 • vegkant

 • tømmerdeponi

 • park

 • tørrlagt elvebunn

 • åpen sand-sedimentasjonsflommark

 • øvre sandflomskog

 • nedre sandflomskog

 • fuktige siltsubstrater

 • fuktige sandsubstrater

 • tømmeropplag

 • barkhaug

 • sagflishaug

 • graskompost

 • plenkompost

En viss forsiktighet mht naturtypeklassifisering. Arten ser nemlig ut til å innta to ulike voksesteder: (1) Flis, bark, tømmerrester ofte ved veger, hager og hus; og (2) flommark ved elver. Her kan det være at det første voksestedet refererer seg til Stropholoma percevalii (denne arten), mens det andre til Stropholoma magnivellaris (som er spontan). Disse to artene har vært sammenblandet, og en kritisk gjennomgang i herbariet er nødvendig.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med bark

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med spon

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med flis

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år