NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Stropharia rugosoannulatarødbrun kragesopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 30
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

3 forekomster x mørketall 10

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Ulike typer skog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Rødbrun kragesopp (Stropharia rugosoannulata) er en saprotrof sopp på næringsrik jord og planterester. Funga Nordica (2008) oppgir at den er nylig introdusert til Norden. I Norge er funnene spredte, og noen av dem usikre. Den er funnet i Vestfold og Aust Agder (usikker). Et funn fra Troms: Nordreisa, Imofossen i Reisadalen er i følge NSD korrekt bestemt. Men lokaliteten bryter helt med mønsteret fordi Imofossen befinner seg i opplagt urørt natur. Alle funnene i Norge må sjekkes på nytt før vi kan konkludere noe sikkert.

Først observert i Norge
Vestfold: Horten - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Vestfold: Horten - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1979 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Troms
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Aust Agder usikker bestemmelse. Troms sikker bestemmelse, men usikker likevel fordi arten opptrer langt fra steder hvor mennesker normalt ferdes.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vanskelig å vurdere.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Angitt av Funga Nordica (2008) som nylig introdusert til Norden.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • lågurtskog

  • dominans av enkelt-arter
  • Boreale lauvtrær
 • graskompost

 • plenkompost

 • levende eller nylig død bjørkeved

 • barkhaug

 • sagflishaug

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

 • Utilsiktet introduksjon - Med jord