NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phaeolepiota aureagullskjellsopp

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 240
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

120 forekomster x mørketall 2

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Næringsrike skogtyper, kulturlandskap, hagemarkskog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kulturmarkseng
  • Lågurt-grankalkskog

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Skogsbekkekløft
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Gullskjellsopp (Phaeolepiota aurea) ser ut fra historikken å ha opprinnelse som klart innført art i hager og parker. De første funnene fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til omtrent 1980 er praktisk talt alle fra sterkt kulturbetingete lokaliteter nær hus og bebyggelse. Etter 1970 begynner soppen å utbre seg, først i hager og parker og plener, og etter 1980 også i ulike, næringsrike skogtyper. Utbredelsen skjer tydelig nordover. Det er en saprotrof art med kraftig vekst og sporeproduksjon.

Invasjonspotensial: Det er til nå kjent 120 forekomster, men sikkert flere da soppen ofte kommer inn på soppkontroller uten å bli registrert. Ut fra økologi og spredningshistorikk synes arten å ha stort potensial for videre spredning og etablering.

Økologisk effekt: Den viktigste økologiske effekten er at soppen kan konkurrere ut naturlige sopparter med liknende økologi. Den økologiske effekten på natur og andre sopparter vurderes som middels.

Først observert i Norge
Hordaland: Bergen: Musehaven - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Hordaland: Bergen: Musehaven - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1939
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1940 - 1949
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1950 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1960 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 20

 7. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  33 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Soppen bør ut fra tabellen over sees på som introdusert og med stort spredningspotensiale

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent, men ut fra opptreden i Norge, bør den forventes å ha liknende oppførsel i andre nordiske land. Det må dog settes grense mot land der soppen kan være naturlig.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • lågurtkalkskog

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
  • Pil og vier (Salix)
 • småbregnefuktskog

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
  • Pil og vier (Salix)
 • storbregneskog

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
  • Pil og vier (Salix)
 • lågurtskog

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
  • Pil og vier (Salix)
 • park

 • kirkegård

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • graskompost

 • plenkompost

 • lauvkompost

 • strøfall på skyggefulle steder

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Kun historisk)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageavfall/avfall fra gartneri eller planteskole

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)