NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Leucocoprinus cretaceuskrittparaplyhatt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

3 kjente forekomster utendørs, mørketall x 20 tilsier minst 50-60 forekomster, dvs. størrelsesorden 500 individer (etter IUCN-utregning).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Arten ser ut til å etablere seg først og fremst på sterkt forstyrret mark, komposthauger/fyllinger, men også i mer stabile parkmiljø (muligens også der på forstyrret jord).

Kriteriedokumentasjon

Krittparaplyhatt (Leucocoprinus cretaceus) som er sjelden i hele Norden, er kjent fra 3 forekomster utendørs i Norge. Mørektallene antas å være høye, og det reelle antallet forekomster anslås til ca. 50, og pga. gunstigere (varmere) klima og økt habitat-tilfang (kompost og fyllinger), kanskje også en økt frekvens i introduksjoner fra innført plantemateriale, antas arten å være i en svak økning.

Først observert i Norge
Oslo - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Trolig kommet inn med blomsterjord e.l. fra sørligere egner.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1975 - 2012
  Sted
  Norge
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 20
  Kommentar
  3 kjente forekomster utendørs (2 i Vestfold). Det reelle antallet anslås å være størrelsesorden 50-60 forekomster, og svakt økende.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Meget stor usikkerhet, men varmere klima, økende mengder kompost og trolig flere tilfeller av innførsler i gartnerier o.l. tiliser økende populasjoner.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Sjelden og med svært usikker utvikling også i Sverige og Finland (ikke kjent fra Danmark).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

4 kjente forekomster; komposthaug, fylling og park, samt en innendørs i blomsterpotte.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med potteplanter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)