NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Leucoagaricus americanusrødnende paraplyhatt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

8 kjente forekomster utendørs, mørketall x 20 tilsier minst 150-160 forekomster, dvs. størrelsesorden 1500 individer (etter IUCN-utregning).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Arten ser ut til å etablere seg først og fremst på sterkt forstyrret mark, komposthauger/fyllinger, men angitt fra Danmark også i mer stabile parkmiljø (muligens også der på forstyrret jord).

Kriteriedokumentasjon

Leucoagaricus americanus vurderes som lavrisikoart. Den er kjent fra 8 forekomster utendørs (SØ Norge), hvorav de aller fleste av disse trolig er separate introduksjoner. Hovedhabitat utendørs er flis/bark/kompostfyllinger. Enkelte steder er arten observert på samme sted flere år på rad, men sekundærspredning er ikke observert med sikkerhet. Derfor trolig i mer eller mindre grad avhengig av jevnlige introduksjoner, og spredningshastighet vurderes som meget lav.

Først observert i Norge
Asker - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Holmestrand - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Usikkert hvor arten kommer fra; forekomster innendørs kan trolig være langreist, mens forekomster på flis/barkfyllinger trolig mer kortreist.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2012
  Sted
  Norge
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 20
  Kommentar
  Utendørs bare registrert på Sørøstlandet. Trolig flere introduksjoner, særlig på bark og flis.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svært usikker. Trolig flere introduksjoner (ca. 5-6 utendørs), men over lang tid. Grad av levedyktige populasjoner usikker (funnet flere år på rad på samme lok.) Kanskje avhengig av jevnlig introduksjon. Ingen nyere funn i Sverige. Spredningshastighet trolig lav/meget lav.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kun to gamle funn i Sverige (Göteborg, på komposthauger). Noen flere funn, og trolig omtrent samme spredningstatus i Danmark som i SØ Norge (komposthauger, park, barkfylling o.l.)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Lange, C 2005. Svensk Mykologisk Tidskrift 26(2): 16-30
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med bark

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med potteplanter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)