NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agaricus subperonatushagesjampinjong

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

6 individer x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Mange funn i nærheten av sanddynelandskap.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Sørlig etablert sanddynemark
  • Kulturmarkseng

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fjæresonesystemer: Stein-, grus- og sandstrand
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Hagesjampinjong (Agaricus subperonatus) vokser først og fremst på tørr kulturmark eller nær og i sanddynelandskap. Den virker varmekjær og er funnet i lavlandet i Sør-Norge, inkludert Trøndelag. På grunn av at mange forekomster er nær bebyggelse blir den vurdert som introdusert.

Invasjonspotensial:

Det er kjent 6 forekomster, men soppen er nok sett flere steder uten innsamling og er vanskelig å bestemme. Arten synes å spre seg moderat til langsomt.

Økologisk effekt:

Foreløpig vurdert som middels. Det viktigste problemet synes å være konkurranse mot rødlistete sjampinjonger i sanddynelandskapet: kopperbrun sjampinjong (Agaricus cupreobrunneus) og dynesjampinjong (Agaricus devoniensis).

Først observert i Norge
Vest-Agder: Farsund: Husebysanden - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Vest-Agder: Farsund: Husebysanden - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1973 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  24
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 10
  Kommentar
  En del noe usikre funn og bestemmelser.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Synes å kunne spre seg inn i naturlige habitater, men neppe raskt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • svak lågurt- kulturmarkskant

 • lågurt- kulturmarkseng

 • Transportutbyggingsområder

 • vegkant

 • Boligutbyggingsområder

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • brun dyne

 • Næringsutbyggingsområder

 • industriutbyggingsområde

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)