NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cygnus atratussvartsvane

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten forventes ikke å etablere hekkebestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Svartsvanen er hjemmehører i Australia. Den er introdusert til mange andre land, også i Europa. Fra omkring 1980 ble et vingestekket par fra Danmark satt ut ved Mølledammen i Bryne på Jæren. Det har vært ett eller to par på denne lokaliteten. Samtlige individer er blitt vingestekket, men fuglene lever i hekketiden i et våtmarksområde sammen med flere andre frittlevende vannfugler. Det har vært opptil 10 individer på lokaliteten samtidig. Det finnes også svartsvaner i innhengning i dyreparken i Kristiansand og i Amadeusparken ved Mjøsa. Det er fremdeles ingen etablert frittlevende hekkebestand av arten i Storbritannia. Det ble der registrert 9 hekkende par i 2001 og det ble estimert at det var minst 43 frittlevende individer i 2003/2004. Fra Sverige er det kjent flere tilfeller av at svartsvaner har rømt fra fangenskap. Dette har også skjedd i Norge. I mars 2002 ble en voksen svartsvane observert sammen med en knoppsvane i Forlagsvågen i Sund kommune i Hordaland og senere sett på Toftøy (Bevanger 2005). Slik situasjonen er nå forventes ikke arten å kunne etablere viltlevende hekkebestand i Norge. Kjent hybridisering med både sangsvane og knoppsvane (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
Jæren i Rogaland - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Oseania
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
9 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall individer
  87
  Antall forekomster
  68
  Forekomstareal
  81228
  Utbredelsesområde
  108

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Slik situasjonen er nå forventes ikke arten å kunne etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • McCarthy, E.M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press, Oxford
  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur. Landbruksforlaget.
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1