NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cairina moschataknoppand

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er innført jakt på arten og det vurderes som lite sannsynlig at arten skal kunne etablere hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Arten hekker i den sørlige delen av Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika. Arten har vært holdt i fangenskap i Europa siden 1500-tallet. Tamformen går under navnet moskusand. Rømte fugler har etablert hekkebestander i naturen i flere europeiske land. De blir ofte sett på som problemfugler. Også i norske våtmarksområder dukker det jevnlig opp moskusender. De er hardføre og kan klare seg gjennom kalde vintre. Det er innført jakttid på arten i Norge da en ikke ønsker at den etablerer seg i Norsk natur (Ree et al. 2010). Med dette som bakgrunn vurderer vi muligheten for at arten skal kunne etablere seg med viltlevende bestand i Norge som liten. Hybridisering er kjent med grågås, gravand, skjeand og stokkand (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
6 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  14
  Antall forekomster
  7
  Forekomstareal
  60296
  Utbredelsesområde
  24

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er innført jakttid på arten i Norge da en ikke ønsker at den etablerer seg i Norsk natur (Ree et al. 2010). Med dette som bakgrunn vurderer vi muligheten for at arten skal kunne etablere seg med viltlevende bestand i Norge som liten. Hybridisering er kjent med grågås, gravand, skjeand og stokkand (McCarthy 2006).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ree, V., Sandvik, J. & Syvertsen, P.O. 2010. Statusoversikt for norske arters utbredelse og bestandstall for hekking, overvintring og trekk. I: Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. 2010. Gyldendals store fugleguide – Europas og middelhavsområdets fugler i felt. 3. rev. Utgave. Gyldendal Fakta, Oslo.
  • McCarthy, E.M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press, Oxford
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10