NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Branta canadensiskanadagås

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 4   Kan overføre genetisk materiale til stedegne truede eller nøkkelarter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

Finnes bare fragmentarisk kunnskap om endring i utbredelse og bestand etter introduksjon.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Birdlife 2004 og mer tilfeldige og mangelfulle registreringer 2005-2010.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten har reprodusert i Norge i ca 70 år, bestanden antas å være i vekst og arten har i Norge et klimaregime tilsvarende der den har sin opprinnelse.

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Aktivt marint delta
  • Sørlig strandeng
  • Kroksjøer, meandere og flomløp
  • Rikere myrflate i låglandet

h Introgresjon

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Arten hekker naturlig i nordlige deler av Nord-Amerika. Den er satt ut i flere europeiske land siden 1600-tallet. De første utsettingene i Norge fant sted i 1936, og bestanden var svært liten fram til midten av 1960-tallet. Fra da av og de neste tyve år ble det satt ut minst 750 kanadagjess fordelt på alle sørnorske fylker unntatt Oppland. Bestanden økte sterkt i takt med utsettingene og ble trolig fordoblet hvert tredje år i perioden 1971-1983. Bestanden i 1984 ble estimert til 700-900 par (Heggberget 1987). Bestanden ble minst fordobblet fram til 1994, da den ble estimert til 1500-2000 par (Heggberget og Reitan 1994), men dette var trolig et kraftig underestimat (Reitan 1995). Reitan (1995) estimerte bestanden i 1995 til 5600-7200 hekkende par og en høstbestand på 40000-70000 individer. Dette virker mye da det totalt ble talt 45600 overvintrende kanadagjess i Sverige, Danmark og Tyskland i 1994 (Anderson et al. 1999). I Storbritannia har bestanden økt med over 8 % pr år siden 1962. Birdlife (2004) estimerte norsk hekkebestand til 1500-2000 reproduserende par. Vi har ikke mer presise tall for hvor stor dagens bestand er, og vet heller ikke noe mer detajert om den pågående veksten i bestanden.Kanadagjess er agressive mot andre arter. Dette gjelder blant annet andre gåsearter, ender og svaner. I Gjennestadvannet ble det våren 2011 observert meget sterk aggresjon mot et knoppsvanepar, men dominansforholdet endret seg til at knoppsvanene jagde kanadagåsa senere i sesongen (J.O. Gjershaug).

Det er kjent at kanadagås kan hybridisere med en rekke andre arter av gjess og ender (McCarthy 2006), inkludert med sædgås i Norge (J.O. Gjershaug). Welch et al. (2001) anser kanadagåsa å være en potensiell trussel mot andre gåspopulasjoner inkludert grågås gjennom hybridisering og introgressjon. For øvrig vil kanadagås føre til at det er tettere med fugl i enkelte vannlokaliteter vinterstid, noe som øker spredningsmuligheter for stedegne sykdommer og parasitter.

Først observert i Norge
1936
Første observerte etablering i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
7 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 01.01.1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Polhavet
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  Antall individer
  82
  Forekomstareal
  200400
  Utbredelsesområde
  236

 2. Periode
  - 01.01.1990
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Polhavet
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  Antall individer
  1403
  Forekomstareal
  328028
  Utbredelsesområde
  1076

 3. Periode
  - 01.01.2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  • Polhavet
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  Antall individer
  7552
  Forekomstareal
  475368
  Utbredelsesområde
  708

 4. Periode
  - 01.01.2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  • Polhavet
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  Antall individer
  28158
  Forekomstareal
  513594
  Utbredelsesområde
  2776

 5. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall individer
  501958
  Antall forekomster
  26862
  Forekomstareal
  657124
  Utbredelsesområde
  10604

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Lite kunnskap om potensielt utbredelsesområde, men trolig det meste av Norge untatt i høyfjellet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Andersson, Å., Madsen, J., Mooij, J. & Reitan, O. 1999. Canada Goose Branta canadensis: Fennoscandia/continental Europe. Wetland international Publication No. 48.
  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
  • Heggberget, T. M. & Reitan, O. 1994. Kanadagås Branta canadensis
  • BirdLife International. 2004. Birds in Europe.
  • Reitan, O. 1995. Kanadagåsa er innført til Norge - men hva så? Vår Fuglefauna 18: 23-29
  • Heggberget, T. M. 1987. Utviklingen i den norske bestanden av kanadagjess inntil 1984. Fauna 40: 1-9
Naturtyper
 • Strandeng og strandsump

 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Til å øke jakt- og fangstmuligheter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  11 - 100