NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anas cyanopterakaneland

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten kan etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Arten er hjemmehørende i det vestlige Nord-Amerika. Holdes som parkfugl i Europa. Ett individ ble sett i Holtvatna, Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag 29. april til 1. mai 2000 (Mjøs & Solbakken 2001). Antas å være en rømt parkfugl. Slik situasjonen er nå anses det som lite trolig at arten kan etablere viltlevende hekkebestand i Norge. Hybridisering kjent med skjeand, krikkand og knekkand (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  6
  Antall forekomster
  6
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Slik situasjonen er nå anses det som lite sannsynlig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mjøs, A. T. & Solbakken, K. Aa. 2001. Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) Ornis Norvegica 24: 3-59
  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1