NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alkmaria romijni

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Alkmaria romijni er en liten flerbørstemark som er utbredt i estuarier og brakkvann i vest-Europa og ved Østersjøen. Den ble beskevet fra Alkmar i Nederland i 1919. Arten er vanlig i syd-Europa og forekommer ofte i forurensede estuarier (Cardoso m.fl. 2007), mens den finnes mer spredt i Nord-Europa. I England regnes den som sjelden ('scarse') og har siden 1981 hatt status som vernet (Gilliland & Sanderson 2000). I Danmark finnes arten i Ringkøbingfjord på Jylland og Roskildefjord på Sjælland (Jensen 2010). I Østersjøområdet er arten påvist i Hanöbukten i Syd-Sverige og i Vistulalagunen mellom Polen og Kaliningrad (Ezhova m.fl. 2005). Arten antas å være innført med skipsfart og er på denne bakgrunn regnet som fremmed i Polen og Sverige. I Norge finnes et eldre funn fra Øra ved Fredriksstad. Arten betraktes ikke som fremmed i Norge. Fordi det norske funnet er isolert i forhold til artens øvrige utbredelse i vest-Europa er den ført på rødlista 2010, kategorien 'sårbar' (VU) (Kålås m.fl. 2010).

Reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Naturtyper
  • eufotisk bløt mellomfast bunn i brakkvann