NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alopochen aegyptiacaniland

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Slik situasjonen er nå anses det som lite sannsynlig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Nilanda er en afrikansk art som ble introdusert til Sør-England. Den har etablert frittlevende bestander i Storbritannia, Tyskland og Nederland. Bestanden i Storbritannia har økt fra 300-400 individer tidlig på 1960-tallet, til omkring 500 tidlig på 1980-tallet og til 1000 mellom 1991 og 1999. I 2005 var bestanden på omkring 2500 individer (Rehfisch et al. 2010). Det foreligger 6 observasjoner av arten fra Norge, som antas å stamme fra den forvillede bestanden på kontinentet (Olsen et al. 2010). Ett individ ble sett i Synneren naturreservat, Ringerike i Buskerud 7. april 2002 og på Kløkstad, Bodø i Nordland 28. mai 2002. Det var trolig samme individ (Bunes & Solbakken 2004). Hekker ved innsjøer og elver i parklandskap. Naturalisert bestand på 850-1000 par i Storbritania (Holling m.fl. 2011). Med dette som bakgrunn anses det som mulig at denne arten kan etablere bestand i Norge Innen 50 år.

Introduserte nilender er dominerende og viser aggressiv atferd mot andre arter, noe som kan hindre mindre arter som sothøne fra å etablere territorier hvor nilanda er tilstede (Anselin & Devos 2007). I Storbritannia utkonkurrerer nilanda fiskørn fra kunstige reirplattformer, og kan også konkurrere med tårnugle om reirkasser. Det er kjent hybridisering mellom niland og grågås og stokkand. Niland er kjent for å forårsake habitatødeleggelse og i områder med store ansamlinger av nilender kan de føre til eutrofiering gjennom sine ekskrementer (Anselin & Devos 2007). Det er kjent hybridisering med grågås, stokkand og gravand (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
Ringerike, Buskerud - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
6 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2012 - 2012
  Fylkesforekomst

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Uavklart.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rehfish, M.M., Allan, J.R. & Austin, G.E. 2010. The effect on the environment of Great Britain’s naturalized Greater Canada Branta canadensis and Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus. (http://www.bou.org.uk/bouproc-net/non-natives/rehfisch-etal.pdf )
  • Olsen, T.A., Bunes, V., Egeland, Ø., Gullberg, A., Mjølsnes, K.R. & Tveit, B.O. 2010. Sjeldne fugler i Norge i 2008. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). 33: Ornis Norvegica 33: 4-48
  • McCarthy, E.M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press, Oxford
  • Holling, M. & The raer breeding birds panel 2011. Non-native breeding birds in the United Kingdom in 2006, 2007 and 2008. British Birds 104: 114-138
  • Anselin, A. & Devos, K. 2007. Review of the status of introduced non-native waterbirds and their effects in Flandern, Belgium. INBO.A.2007.115. Brussels: Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek.
  • Bunes, V. & Solbakken, K. Aa. 2004. Sjeldne fugler i Norge i 2002. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) Ornis Norvegica 27: 4-47
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10