NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aix galericulatamandarinand

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Det ser ikke ut til at arten vil etablere hekkebestand i Norge.

Kriteriedokumentasjon

Hjemmehørende i Øst-Asia. Arten ble innført til Storbritannia allerede på 1700-tallet. Den forvillede bestanden der vokste fra vel 500 individer på 1960-tallet til 7000 individer i 1988 og fortsetter å vokse. Mandarinender er observert i Norge fra begynnelsen av forrige århundre. De har blitt holdt som parkfugler enkelte steder i Norge, for eksempel i Breiavatnet i Stavanger på 1930-tallet, på Ekeberg i Oslo på 1960-tallet og på Tjøme på slutten av 1960-tallet (Bevanger 2005). Det har vært en markert økning av mandarinandobservasjoner siden 1960. Hele 28 individer ble registrert spredt omkring i landet i 2007, noe som er ny rekord (Reinsborg 2010). Et par hadde mislykket hekking ved Røros i 1970 og 1971. Det dreide seg trolig om rømte parkfugler (Sollien 1979). Et par med fem unger ble sett i Breiavatnet i juni 1992. Det er vanskelig å avgjøre om det dreier seg om rømte parkfugler eller fugler fra den frittlevende britiske bestanden. Det vi har av observasjoner fram til nå tyder på at arten har vanskeligheter med å etablere hekkebestand i Norge. Ser ut som at arten i lite grad hybridiserer med andre arter, men hybridisering er dokumentert med stokkand, snadderand og havelle (McCarthy 2006).

Først observert i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall individer
  1396
  Antall forekomster
  1249
  Forekomstareal
  518186
  Utbredelsesområde
  960

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det vi har av observasjoner fram til nå tyder på at arten har vanskeligheter med å etablere hekkebestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur. Landbruksforlaget
  • Sollien, A. 1979. Mandarinanda Aix galericulata i Norge Vår Fuglefauna 2: 29-33
  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)