NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cryptops parisiveksthusskolopender

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten forekommer spredt og formodentlig fåtallig i menneskeskapte og påvirkede habitater rundt indre Oslofjord. Det er ingen grunn til å tro at arten har eller vil få noen vesentlig innvirkning på vill norsk natur.

Først observert i Norge
Tøyen, Oslo - 29.01.1999
Første observerte etablering i Norge
Engervann, Bærum - 07.10.1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent

Formodentlig innkommet med plantemateriale.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge


Første funn i Norge i veksthusene på Tøyen, Oslo 29.01.1999. Dernest funnet langs veien på nordsiden av Engervann i Bærum. I juli 2000 gikk arten i en fallfelle ved en stor, gammel alm i en hage ved Drammensveien 119 i Oslo (Olsen 2003). Samme sted ble et eksemplar funnet ved håndplukking 17.07.2001. Tre dyr ble funnet i veiskråning ned mot Lysakervelven sør for Lyseskrenten 03.10.2008. Ett dyr på skrotemark/massedeponi like vest for Domus Atletica ved Ullevål i Oslo 16.04.2009. Ett dyr i edelløvskog langs Akerselva ved Nydalen Bruksvei 28.09.2009. Alle hittil nevnte funn er leg. K.M. Olsen. Til sist ett dyr ved et ganske sterkt påvirket, lite bekkedrag med edelløvskog og gråor langs tursti 17.04.2010, leg. S. Olberg.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Olsen, K.M. 2003. Zoologisk mangfold knyttet til fredete trær i Oslo. Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen 39 s.
Naturtyper
 • grunnlendt kalkmark

 • bybebyggelse

 • Skrotemark

 • park

 • sand-, grus- og steintipp

 • lågurtskog

  • sterkt fremmedartsinnslag
  • eldre skog
  • flersjiktet skog uten busksjikt
  • uten spor etter hogst
  • alm
  • ask
  • spisslønn

Kun første funn i Norge (Tøyen, Oslo 29.01.1999) er fra veskthus, resten er fra utendørslokaliteter.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageavfall/avfall fra gartneri eller planteskole

  (Pågående)