NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Neovison visonmink

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ac,4deg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Kun deskriptive data tilgjengelig.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Estimat for bestandsstørrelse i Norge finnes ikke (The Norwegian Dierectorate for Nature Mangement 2011). Mellom 5500 og 6800 mink er felt årlig gjennom de siste 10 år. Vi antar at maksimum 25% av bestanden fanges hvert år. Total bestandstørrelse antas da å være større enn 20000.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

R-script med vekstrate forsiktig satt til 1,05.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 16
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Studier i Scotland viser gjennomsnitlig natal spredning på 16 km/år med en maksimumsverdi på 108 km/år (Oliver MK, Piertney SB and Lambin X, MS in prep). En undersøkelse fra Newfoundland angir 1-6 miles pr år (Northcott et al. 1974). Vi anvender derfor 16 km/år her.

c Naturtypekolonisering

 • Kulturlandskap.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart - Kun utenlandsdata
Predator-bytte-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

De første livdyrene for norsk farmmink kom i 1927. Spredningen av forvillede dyr har vist stor grad av parallellitet med utviklingen i farmminknæringen. Fram til 1950 var mink hovedsakelig utbredt i mer eller mindre isolerte bestander i områder der det var eller hadde vært minkfarmer. I løpet av 1950- og 60-tallet koloniserte imidlertid arten mesteparten av landet. Fra 1970 og fram til i dag har utbredelsen endret seg relativt lite. Mink finnes i dag over hele det norske fastlandet, men noen minkfrie lokaliteter er knyttet til øyer og øygrupper ytterst langs kysten, bl.a. Utsira, Froøyene og Værøy/Røst. På grunnlag av enkeltobservasjoner er det vist at nylig rømt mink kan gjøre skade i f.eks. hønsehus og på kolonihekkende sjøfugler og redusere ørretbestanden i elver og bekker. Det er også diskutert hvorvidt det er konkurranse mellom mink og oter, og nyere forskning tyder på at oteren er den sterkeste part. Det finnes ingen pålitelige beregninger av minkbestanden i Norge. I jaktsesongene 2001/2002 og 2002/2003 ble det skutt og fanget henholdsvis 6258 og 6729 individer. I enkelte år på 1960-tallet var antall utbetalte skuddpremier estimert til over 17 000 dyr. Bestandsutviklingen ser nå ut til å ha stabilisert seg i de sørlige og sentrale deler av landet, og bestanden synes stedvis å ha gått tilbake i Sør- og Midt-Norge.

Først observert i Norge
Hordaland - 1927
Første observerte etablering i Norge
Sunnhordaland - 1930
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

De første livdyrene for norsk farmmink kom i 1927. Spredningen har vist stor grad av parallellitet med utviklingen i farmminknæringen. Fram til 1950 var mink hovedsakelig utbredt i mer eller mindre isolerte bestander i områder der det var eller hadde vært minkfarmer. I løpet av 1950- og 60-tallet koloniserte imidlertid arten mesteparten av landet. Fra 1970 og fram til i dag har utbredelsen endret seg relativt lite. Mink finnes i dag over hele det norske fastlandet, men noen minkfrie lokaliteter er knyttet til øyer og øygrupper ytterst langs kysten, bl.a. Utsira, Froøyene og Værøy/Røst. Det er usikkert hvor lange strekninger med åpent vann minken klarer å krysse, og flere faktorer kan være med å påvirke dette, men generelt synes en avstand på minst 5 km å være tilstrekkelig for å holde den borte. På grunnlag av enkeltobservasjoner er det vist at nylig rømt mink kan gjøre skade i f.eks. hønsehus og på kolonihekkende sjøfugler og redusere ørretbestanden i elver og bekker. Det er også diskutert hvorvidt det er konkurranse mellom mink og oter, og nyere forskning tyder på at oteren er den sterkeste part. Det finnes ingen pålitelige beregninger av minkbestanden i Norge. I jaktsesongene 2001/2002 og 2002/2003 ble det skutt og fanget henholdsvis 6258 og 6729 individer. I enkelte år på 1960-tallet var antall utbetalte skuddpremier estimert til over 17 000 dyr. Bestandsutviklingen ser nå ut til å ha stabilisert seg i de sørlige og sentrale deler av landet, og bestanden synes stedvis å ha gått tilbake i Sør- og Midt-Norge.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Vurdert i Svarteliste 2007 som "Høy risiko".

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2,5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1930 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Forekomstareal
  120000

 2. Periode
  1950 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Forekomstareal
  200000
  Kommentar
  Forekomst over det meste av landet minus høyfjellet i SV Norge, deler av Nordland, nordlige deler av Troms og det meste av Finnmark.

 3. Periode
  1960 - 1970
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Forekomstareal
  26500
  Kommentar
  Hele landet bortsett fra enkelte øyer i Nord-Norge, nordlige deler av Troms og store deler av Finnmark.

 4. Periode
  1970 - 1990
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Forekomstareal
  323500
  Kommentar
  Hele landet minus enkelte øyer i Nord-Norge.

 5. Periode
  1993 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall individer
  20000 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  323500
  Kommentar
  Hele landet minus enkelte øyer i Nord-Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spredningen har vist stor grad av parallellitet med utviklingen i farmminknæringen. Fram til 1950 var mink hovedsakelig utbredt i mer eller mindre isolerte bestander i områder det var eller hadde vært minkfarmer. I løpet av 1950- og 60-tallet koloniserte imidlertid arten mesteparten av landet. Fra 1970 og fram til i dag har utbredelsen endret seg relativt lite. Mink finnes i dag over hele det norske fastlandet, men noen minkfrie lokaliteter er knyttet til øyer og øygrupper ytterst langs kysten, bl.a. Utsira, Froøyene og Værøy/Røst (Bevanger and Henriksen 1995, Bevanger 2005, The Directorate for Nature Mangement 2011).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Mink er spredt til flere land i Europa; foruten Norge blant annet Sverige, Danmark, Finland, Island, De britiske øyer, Tyskland og Spania. Disse bestandene er alle resultater av rømninger fra minkfarmer. Spredningshistorikken er tilsvarende den i Norge (Bonesi and Palazon 2007).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Direktoratet for Naturforvaltning 2011. Handlingsplan mot amerikansk mink (Neovison vison). DN-rapport 5-2011
  • Bonesi, L. and Palazon, S. 2007. The American mink in Europe: Status, impacts, and controle. Biological Conservation 134: 470-483
  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur Landbruksforlaget, Oslo.
  • Northcott, T.H., Payne, N.F., and Mercer, E. 1974. Dispersal of mink in insular Newfoundland. Journal of Mammalogy 55: 243-248
  • Bevanger, K. and Henriksen, G. 1995. The distributional history and present staus of American mink (Mustela vison) in Norway. Annales Zoologici Fennici 32: 11-14
  • The Norwegian Directorate for Nature Management. 2011. Invasive American mink (Neovison vison):Status, ecology and controle strategies. DN-utredning 6-2011: 26
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Fjæresonesystemer

 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)