NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epinotia fraternanakobberkveldvikler

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Denne sommerfuglen lever på edelgran. Den er helt avhengig av vertstreet. Selv om arten har populasjoner der hvor vertstreet er introdusert, har den aldri blitt påvist i stort antall. Den gjør veldig lite av seg, og den vil neppe ha praktisk betydning for hagebruk eller påvirke norsk natur negativt.

Først observert i Norge
Bergen - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Bergen - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Utbredt over nesten hele Europa bortsett fra lengst i nord.

Kom til Norge fra

Kom sannsynligvis fra Danmark, evt. innført med vertsplanten.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering

Ikke vurdert som fremmedart i Lopez-Vaamonde et al. (2010)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  12
  Antall forekomster
  9
  Forekomstareal
  48062
  Utbredelsesområde
  24

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først påvist i Bergen i 1981. Arten følger veretstreet edelgran. Den vil derfor bare kunne påvises der hvor det står bestander av dette treet. Artens spredningspotensiale i Norge er derfor avgrenset i forhold til der hvor dette treslaget er introdusert.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L.O. (redaktører) 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae 192
  • Razowski, J. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 2. Olethreutinae
  • Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Stanislav Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Koutroumpa, F., Laštuvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybylowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, I., Sinev, S., Skule, B., Tomov, R., Zilli, A. & Lees, D. 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. Lepidoptera. Chapter 11. 603-668
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Vertsplante er edelgran (Abies), og det er sannsynlig at sommerfuglen kan finnes der det er bestander dette treet.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)