NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Argyresthia trifasciata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Arten er nå påvist i ni norske kommuner.

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

c Naturtypekolonisering

 • Hager, parker og andre grøntanlegg.

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist i hager der den lever på ulike prydbusker, særlig einer. Den gjør lite av seg, og er ikke rapportert som skadedyr.

Først observert i Norge
Kristiansand - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Kristiansand - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Opprinnelig fra Alpene.

Kom til Norge fra

Sannsynligvis importert ved at vertsplantene er introdusert i hager. Larven lever på følgende prydbusker: Juniperus spp., Thuja, Chamaecyparis, Cupressocyparis leylandii. Hovedvertsplanten er Juniperus. Sommerfuglen kan også ha spredd seg direkte fra nabolandene vår, Sverige og Danmark.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Tatt med i den europeiske listen (Lopez-Vaamonde et al. 2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  34
  Antall forekomster
  34
  Forekomstareal
  94808
  Utbredelsesområde
  48

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først påvist i Kristiansand, og har i løpet av de aller seneste år spredt seg nordover til Trondheim. Arten finnes særlig i hager. Det er usikkert om den spres passivt med planting av vertsplantene eller om den aktivt flyr til nye lokaliteter. Sannsynligvis skjer det en kombinasjon. Det er sannsynlig at den vil spre seg videre og bli vanlig i urbane omgivelser.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Sverige ble arten først påvist i 1993, og den er også relativt ny i Danmark. Funnene i Norge henger sammen med ekspansjonen den har hatt i nordlig retning de siste 20 årene.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Stanislav Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Koutroumpa, F., Laštuvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybylowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, I., Sinev, S., Skule, B., Tomov, R., Zilli, A. & Lees, D. 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. Lepidoptera. Chapter 11. 603-668
  • Bengtsson, B.Å. & Johansson, R. 2011. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Vertsplanter er ulike bartrær som dyrkes som prydbusker i hager og parker, særlig ulike arter av slekten Juniperus (einer).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)