NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oncorhynchus mykissregnbueørret

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Et lite antall bestander med reproduksjon over flere generasjoner, men stadig tilførsel av nye individer, særlig etter rømmin fra oppdrett gjør at det sannsynligvis er mange titusener individer av regnbueaure i norsk natur til enhver tid.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er observert at flere bestander kan reprodusere i noen år for deretter å dø ut. Det antyder at arten muligens ville forsvinne fra norsk natur dersom tilførselen av nye individer fra oppdrett stoppet.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Data foreligger ikke. Spredning mellom vassdrag skyldes for øvrig direkte eller indirekte mennesker. Men fordi regnbueaure blir holdt i anlegg i sjøen langs kysten, kan rømt fisk spre seg til nærliggende vassdrag.

c Naturtypekolonisering

 • Regnbueauren vil kunne kolonisere elver i nærheten av anlegg hvor den blir oppdrettet. Den vil trolig kolonisere ulike typer elver, med tilstøtende innsjøer.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Regnbueørret er brukt til matfiskoppdrett siden ca 1900, med sterk økning på 1980-90-tallet både i saltvann og ferskvann. En periode tidlig på 1900-tallet ble regnbueørret også satt ut i innsjøer og elver for å skape bedre fiskemuligheter for allmennheten. Arten etablerer sjelden reproduserende bestander i Norge (Hindar m.fl. 1996). Pr. 2007 ble det vurdert til bare å forekomme fire slike bestander her i landet (Aalerud m.fl. 2003, Hesthagen & Sandlund 2007). Arten kan være bærer av og overføre Gyrodactylus salaris til Atlantisk laks. Observasjoner i vassdrag i nærheten av oppdrettsanlegg med regnbueørret tyder på at det er en kontinuerlig tilførsel av fisk som også reproduserer. Det kan imidlertid se ut til at det vanligvis ikke etableres bestander dersom tilførselen av ny fisk fra oppdrett opphører. Det er imidlertid i dagens situasjon kontinuerlig et stort antall fisk som har rømt fra oppdrett i mange vassdrag langs kysten. Sjansen for etablering er stadig til stede (høyt "propagule pressure"), og artens rolle som vektor for Gyrodactylus er derfor svært aktuell.

Først observert i Norge
flere steder - 1902
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Artens naturlige utbredelse er i Nord-Amerika, men norske bestander ble først etablert med rogn fra Danmark.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Rogn fra Danmark (Huitfeldt-Kaas 1918). Innført i stort antall lokaliteter nord til Nordland.

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
4 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1902 - 01.01.2011
  Sted
  Kan påtreffes mange steder her i landet, men bare et fåtall steder har den reprodusert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Regnbueauren reproduserer bare i et fåtall lokaliteter her i landet, og etablering av nye bestander avhengig av at det stadig rømmer individ fra oppdrettsanlegg. Det er derfor bare i et fåtall områder at en kan forvente reprodukasjon hos regnbueaure i kommende år. Totalt sett er det ingen grunn til å tro at regnbueauren vil øke sitt utbredelsesområde i noen særlig grad i de kommende årene. Den har også store problemer med å etablere seg i norsk natur.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sægrov, H., Hindar, K. & Urdal, K. 1996.. Natural reproduction of anadromous rainbow trout in Norway. Journal of Fish Biology 48:: 292-294.
  • Aalerud, C., Fløgstad, J. & Borgstrøm, R. 2003. Etablert bestand av regnbueørret Oncorhynchus mykiss i Kråkstadelva Fauna 56 (4): 162-167.
  • Solem, Ø. & Kjøsnes, A.J. 2005. Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris i Drivavassdraget 2004. ABC Oppdragsmelding 5:: 1-11.
  • Hindar, K., Fleming, I.A., Jonsson, N., Breistein, J., Sægrov, H., Karlsbakk, E., Gammelsæter, M. & Dønnum, B. O. 1996. Regnbueørret i Norge: forekomst, reproduksjon og etablering. NINA Oppdragsmelding 454.32 s.
  • Aass, P. 1971. Norske erfaringer med settefisk av ørret, regnbueørret og relikt laks. Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 12-1971.
  • Kjøsnes, A.J. & Solem, Ø. 2003. Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris i Drivavassdraget ABC Oppdragsmelding 2: 1-14.
  • Forseth, T., Finstad, B. og Hindar, K. 2006. Oppdrett av regnbueørret i nasjonale laksefjorder NINA-notat til Miljøverndepartementet 14. november 2006: 4
  • Fausch, K.D. 2007. Introduction, establishment and efefcts of non-native salmonids: considering the risk of rainbow trout invasion in the United Kingdom J Fish Biol. 71 (Suppl. D): 1-32
  • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2007. Non-native freshwater fishes in Norway: history, consequences and prospects. Journal of Fish Biology 71 (Supplement D):: 173-183
  • Solem, Ø., Berg, M., Johnsen, B.O., Jensås, J.G., Hesthagen, T., Bremset, G., Østborg, G.M. & Saksgård, L. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen NINA Rapport 704: 1-19
  • Gammelsæter, M. & Dønnum, B.O. - 1994.. Varig bestand av regnbueørret påvist i Setervatnet ved Åndalsnes. Fauna 47:: 290-298.
Naturtyper
 • klar kalkfattig roligflytende elv

 • Ferskvannssystemer

Regnbueaure har reprodusert i ulike typer habitater her i landet; fra elver på havnivå til tiløpsbekker til høyfjellsvatn

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100