NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Carassius auratusgullfisk

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Da gullfisken er en akvariefisk, er den ikke tilpasset temepaturforholdene på våre breddegrader. Den vil derfor aldri få noen stor utbredelse her i landet.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Data foreligger ikke. All spredning mellom vassdrag skyldes for øvrig mennsker.

c Naturtypekolonisering

 • Små tjern og dammer i kystnære områder fra Vestlandet (Rogaland) til Øtsfold.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Innsjø

Kriteriedokumentasjon

Gullfisk (sølvkaruss) er en akvariefisk som har blitt innført og også holdt i dammer siden slutten av 1800-tallet, hvor den også har overlevd og formert seg. Dette var tilfelle i en dam ved Arendal og ved Tjensvold (innført ca. 1870) i nærheten av Stavanger og i flere dammer ved Kristiania, skriver Huitfeldt-Kaas i 1918. Han mener at tidlig på 1900-talet var det kun gullfisk i dammen ved Arendal. Det skal fremdeles være gullfisk i et vann ved Arendal (jf. Pethon 2005). Lokaliteten som Huilfeldt-Kaas nevner var trolig Springvannsdammen, men forekomsten her er ikke verifisert i senere år (jf. Kleiven & Hesthagen 2012). Det er imidlertid gullfisk i en dam ved Kilsund øst for Arendal, hvor den har vært i 7-8 år (Kleiven & Hesthagen 2012). Det er trolig også gullfisk i et tjern i Eigersund, Rogaland (Anonym 2012). På midten av 1980-tallet kom det gullfisk i Stamnetjernet i Vestby kommune, Østfold, etter at en person satte den ut fra sitt akvarium (Mo 1996). Denne lokaliteten hadde i en periode en relativt stor bestand av gullfisk, og den forekommer trolig fremdeles. Det er med stor sannsynlighet gullfisk i flere tjern og hagedammer rundt omkring i Sør-Norge. Klimatiske forhold med lav vintertemperatur gjør imidlertid at gullfisken i slike lokaliteter dør ut etter kort tid.

Først observert i Norge
Flere steder - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
1850-1899
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1985 - 01.01.2005
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Rogaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten blir trolig fortsatt satt ut rundt omkring i landet, men klimatiske forhold med lave vintertemperaturer er en sterkt begrensende faktor for at denne akvariearten skal etablere seg i norsk natur. Selv om den har et visst potensielt utbredelsesområde i lavere strøk av Østlandet, vil arten ikke kunne etablere seg i særlig mange lokaliteter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mo, A 1996. Stamnestjernet- en ny lokalitet for gullfisk og bendelmarken Dilepis unilateralis Fauna 49: 70-74.
  • Huitfeldt-Kaas, H. 1918. Ferskvannsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen . Centraltrykkeriet- Kristiania. 106 s.
  • Pethon, P . 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug& Co.
  • Anonym 2012. Gullfisk i Årstadtjødne Dalane Tidende, 7.mars 2012
  • Kleiven, E. & Hesthagen, T. 2012. Fremmede fiskearter i ferskvann i Aust-Agder - Historikk, status og konsekvenser. NINA Rapport nr 665.
Naturtyper
 • klar kalkfattig innsjø

 • klar moderat kalkfattig innsjø

 • klar intermediær innsjø

 • kalksjø

 • kalkfattig humussjø

 • moderat kalkfattig humussjø

 • intermediær humussjø

Alle typer innsjøer og dammer i lavereliggende strøk av Sør-Norge

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Pågående)