NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Drosophila busckii

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Et minimumsestimat beregnet ut fra 10 forekomster, hver med 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert estimat

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på transport av varer og avfall inneholdende larver og egg (50 km).

Kriteriedokumentasjon

En domestisert art som sannsynligvis allerede vidt utbredt i byer og tettbebyggelse rundt om i landet (Østfold, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Troms) , men det er uvisst i hvilken grad den er tilpasset et norsk klima. I Europa hvor arten har vært kjent siden omkring 1900, er den i dag i mange land vanlig forekommende. Larvene er observert i ulike typer råtnende organisk materiale (løk, poteter, melk, egg o.l.).

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse

Domestisert kosmopolitt med ukjent opprinnelse (Baechli 2004).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vurdert som fremmedart i Europa i Skuhrava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Sted
  Domestisert art som sannsynligvis er utbredt over store deler av landet
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Sogn og Fjordane
  • Troms
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er sannsynligvis allerede vidt utbredt i byer og tettbebyggelse rundt om i landet, men det er uvisst i hvilken grad den er tilpasset et norsk klima.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Artens opprinnelse er usikker, muligens Nord-Amerikansk. Siden arten ble påvist i England omkring 1900, har den spredt seg over store deler av Europa hvort den i dag er vanlig forekommende. Ser ut til å være mer utbredt i sør enn i Nord.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Baechli, G., Vilela, C. R., Escher, S. A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 39: 1-362
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • deponi for organisk avfall

 • deponi for restavfall

 • Dødt plantemateriale

 • Dødt animalsk materiale

 • matvarer og organisk avfall innendørs

Larvene er observert i ulike typer råtnende organisk materiale (løk, poteter, melk, egg o.l.) (Baechli et al. 2004).

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100