NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Braula coeca

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Et etsimat basert på rapporter fra en del lokallag i Norges birøkterlag i 2011.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

En lav bestand vil sannsynligvis opprettholdes så lenge det drives birøkt i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2

c Naturtypekolonisering

 • Bikuber i Sør-Norge.

Kriteriedokumentasjon

Bilus (Braula coeca) er utbredt over hele verden hvor det drives birøkt. I Norge synes arten å være på tilbakegang, og kun én sikker observasjon kunne dokumenteres ved en rundspørring i lokallagene til Norges Birøkterlag i 2011. Arten gjør relativt liten skade der den opptrer, og bestanden reguleres naturlig så lenge det sankes honning fra kubene. Vurderes til å ha moderat sjans for videre spredning i Norge.

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Ukjent opprinnelse; utbredt over store deler av verden hvor det drives birøkt.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Arten er vurdert til kategori "lav risiko" på¨ Norsk svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ifølge Norges Birøkterlag (Trond Gjessing pers. com) er arten utbredt i Sør-Norge, men i dag svært sjelden. I en rask rundspørring i 2011 kunne arten bare med sikkerhet påvises fra en kube i Møre og Romsdal. Grundig kontroll og behandling mot Varroa-midd, er også med på å holde bestanden av bilus tilbake.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Bilus forekommer over hele verden. Forekomsten er rikeligst i områder med mildt middelhavsklima.

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Levende dyr og dyrebo

 • årevinger (veps)

 • mellomboreal sone

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med invertebrater

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år