NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Megaselia gregaria

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det finnes ingen kilder for hvor stor populasjonen er i Norge eller i noen andre sammenlignbare land. Nåværende bestandsstørrelse er derfor et anslag.

Forventet levetid konklusjon 4 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 3
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Først og fremst massedeponier, boligutbyggingsområder og næringsutbyggingsområder.

Kriteriedokumentasjon

Megaselia gregaria er en pukkelflue-art som har sin naturlige opprinnelse i Australasia (bl.a. Australia, New Zealand og Ny-Guinea). Arten er først og fremst knyttet til massedeponier, boligutbyggingsområder og næringsutbyggingsområder. Det er antatt at arten har stor sjanse for etablering og spredning i Norge, men det er ikke forventet noen økologisk effekt. Arten vurderes i kategopri "potensiell høy risiko".

Først observert i Norge
Ukjent - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Oseania

Arten har sin opprinnelse i Australasia (bl.a. Australia, New Zealand, Ny-Guinea).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som "fremmed art i Europa" i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hvor utbredt denne arten forekommer i Norge i dag er usikkert. Siden den er knyttet til sopp, gjerne i forbindelse med bebyggelse og avfallsdeponimer er det rimelig å anta at den finnes flere steder hvor disse habitatene forekommer. Således vil også utbredelsespotensialet være nokså stort.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Megaselia gregaria har sin opprinnelse i Australasia. Arten har spredt seg til Europa og forekommer i dag i en rekke land som f.eks. Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Storbritannia, Polen, Portugal, Sverige, Slovenia og Slovakia.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Boligutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • deponi for organisk avfall

 • deponi for restavfall

 • Lav og markboende sopp

Arten kan også leve på kultivert sopp.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

 • Utilsiktet introduksjon - Med jord