NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ischyrocerus commensalis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 10
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Ischyrocerus er an amfipode med direkte utvikling. Den har derfor begrenset evne til egenspredning. Det må forventes at spredningen i hovedsak vil følge utbredelsen av kongekrabben. For kongekrabben er det beregnet en spredningshastighet på 10 km per år med utgangspunkt i krabbens lengste utbredelse fra 1977 til 2000 (russisk grense til Nordkapp).

c Naturtypekolonisering

 • Sublitoral bløtbunn og hardbunn som er levested for store krepsdyr

Kriteriedokumentasjon

Ischyrocerus commensalis er amfipode som lever assosiert med store krepsdyr hvor den fester seg til skall, ben, munndeler og gjeller. I norske farvann er den spesielt assosiert med kongekrabben og har sannsynligvis kommet hit i følge med kongekrabben. Arten ble registrert i Finnmark på 90-tallet. Det er også kjent funn fra pyntekrabbe (Hyas araneus). Det må forutsettes at arten vil følge utbredelsen av kongekrabben. Tiltak for å begrense utbredelsen av kongekrabben vil trolig begrense spredningen av I. commensalis, men dette er usikkert, spesielt siden I. commensalis kan ha flere verter. Det er antatt at snøkrabben (Cionoecetes opilio) også kan være en viktig vert. Dersom snøkrabben utvider sitt område, må det forventes økt utbredelse for I. commensalis. Det potensielle utbredelsesområdet vil da omfatte Nord-Norge, Barentshavet og Svalbard.

Arten forekommer naturlig både på den atlantiske og pasifiske kysten av N. Amerika og nord for Sibir hvor den lever som assosiert på forskjellige krabber. Det hersker usikkerhet om den også forekommer naturlig i Barentshavet. Mest sannsynlig er den brakt til Barentshavet sammen med kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) og har spredd seg til norske områder i følge med kongekrabben. I kongekrabbens naturlige område er I. commensalis svært vanlig. Det foreligger imidlertid noen eldre funn av I. commensalis fra øst i Barentshavet. Russiske forskere mener at den er naturlig hjemmehørende også i dette området, og at den har økt i forekomst og utbredelse etter introduksjonen av kongekrabben.

Det er ikke kjent vesentlige negative effekter av arten. I nordlige Stillehav blir arten betraktet som en parasitt på kongekrabben som predaterer på egg. Eggpredasjon kan ha en betydelig effekt på produktiviteten til kongekrabben. Russiske undersøkelser har ikke påvist tilsvarende for Barentshavet. Arten sitter her i stor grad festet til munndeler og gjeller på kongekrabben hvor den kan kan påvirke næringsopptak og gassutveksling, men har mest trolig liten negativ påvirkning.

Først observert i Norge
Varanger - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Varanger - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1994 - 1999
  Sted
  Sør-Varanger
  Fylkesforekomst
  • Finnmark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Undersøkelsene omfatter Sør-Varanger. Det må forventes at Ischyrocerus commensalis finnes innen en større del av kongekrabbens utbredelsesområde

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten lever assosiert med større krepsdyr. I norske farvann er den spesielt assosiert med kongekrabben og har sannsynligvis kommet hit i følge med kongekrabben (W. Vader, pers. med). Arten ble registrert i Finnmark på 90-tallet (Haugen 1999). Det er også kjent funn fra pyntekrabbe (Hyas araneus) (Vader 1996). Det må forutsettes at arten vil følge utbredelsen av kongekrabben. Tiltak for å begrense utbredelsen av kongekrabben vil trolig begrense spredningen av I. commensalis, men dette er usikkert, spesielt siden I. commensalis kan ha flere verter. Det er antatt at snøkrabben (Cionoecetes opilio) også kan være en viktig vert. Dersom snøkrabben utvider sitt område, må det forventes økt utbredelse for I. commensalis. Det potensielle utbredelsesområdet vil da omfatte Nord-Norge, Barentshavet og Svalbard.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ischyrocerus commensalis forekommer naturlig både på den atlantiske og pasifiske kysten av N. Amerika og nord for Sibir hvor den lever som assosiert på forskjellige krabber. Det hersker usikkerhet om den også forekommer naturlig i Barentshavet. Mest sannsynlig er den brakt til Barentshavet sammen med kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) og har spredd seg til norske områder i følge med kongekrabben (W. Vader, pers med). I kongekrabbens naturlige område er I. commensalis svært vanlig. Det foreligger imidlertid noen eldre funn av I. commensalis fra øst i Barentshavet. Russiske forskere mener at den er naturlig hjemmehørende også i dette området, og at den har økt i forekomst og utbredelse etter introduksjonen av kongekrabben (Dvoretsky & Dvoretsky 2009, 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Vader, W. 1996. Amphipoda as associates of other Crustacea Book of abstracts, 2. European crustacean conference, Liege, Belgium
  • Dvoretsky, A.G., Dvoretsky, V.G. 2009. Distribution of amphipods Ischyrocerus on the red king crab, Paralithodes camtschaticus: possible interactions with the host in the Barents Sea Estuarine, Coastal and Shelf Science 82: 390-396
  • Dvoretsky, A.G., Dvoretsky, V.G. 2011. Population biology of Ischyrocerus commensalis, a crab-associated amphipod, in the southern Barents Sea: a multi-annual summer study Marine Ecology 32: 498-508
  • Kuris, A.M., Blau, S.F., Paul, A.J., Shields, J.D., Wickham, D.E.. Infestation by brood symbionts and their impact on egg mortality of the red king crab, Paralithodes camtschatica, in Alaska: geographic and temporal veriation Can. J. Fish. Aquat. Sci. 48: 559-568
  • Haugen, E. 1999. Symbionter hos kongekrabbe, Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) fra Varangerområdet Cand.scient oppgave i zoologi, Universitetet i Bergen 44 s
Naturtyper
 • kalkskall på levende organismer med karbonatsubstrater

Ischyrocerus commensalis er spesielt knyttet til kongekrabben hvor den kan feste seg til skall, ben, munndeler og gjeller (Haugen 1999, Dvoretsky og Dvoretsky 2011). Den forekommer også på andre større krepsdyr som pyntekrabbe, snøkrabbe og trollkrabbe.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)