NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Caprella mutica

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

På oppdrettsmerder i Skottland er det registrert opp til 300 000 ind m-2 (Ashton 2006).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 40
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Ca 1000 km Ø-V spredning og ca 1200 km N-S spredning i løpet av 25 år (data fra Cook et al. 2007).

c Naturtypekolonisering

 • Fortrinnsvis menneskeskapte flytende strukturer. C. mutica ser i liten grad ut til å konkurrere i naturlig habitat. Selv om den er funnet i enkelte habitater med makroalger (Plocamium spp) (K. Boos sitert i Cook et al. 2007) . .. En har regnet at den er utsatt for beiting/predasjon (Cook et al. op cit.)

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Konstruert saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Caprella mutica hører til gruppen spøkelseskreps innen amfipode krepsdyr og har naturlig opprinnelse i nordvestlige Stillehav. Arten ble i Europa først observert i Nederland tidlig på 90-tallet og ble da beskrevet som en ny art for vitenskapen med navnet Caprella macho. Det ble senere fastslått at den er identisk med C. mutica fra nordvestlige Stillehav. I Europa har arten spredd seg svært raskt. I Norge ble den først påvist i oppdrettsanlegg i Austevoll i 1999. Arten er i dag kjent fra tallrike oppdrettslokaliteter på kyststrekningen fra Telemark til Troms. Den er ikke påvist fra Vestfold til svenskegrensen, men er funnet langs Sveriges vestkyst. Det er ikke urimelig å forvente at arten vil spre seg til hele fastlands-Norge.

Arten er i stor grad knyttet til oppdrettsanlegg og forekommer fortrinnsvis på flytende strukturer som oppdrettsmerder, bøyer, pontonger, moringstau, osv. Den kan forekomme i ekstreme tettheter, for eksempel er det på oppdrettsmerder i Skottland registrert opp til 300 000 ind per m2. Naturlig habitat er hardbunn med alger og hydroider. Den ser i liten grad ut til å konkurrere i naturlig habitat, men det er foreløpig få undersøkelser som kan avklare i hvor stor grad arten klarer å etablere seg i naturlige hardbunnshabitater.

Arten har direkte utvikling og liten evne til egenspredning. Trolig skjer spredning ved at den er festet til løsrevet flytende materiale eller på båtskrog.

Arten kan konkurrere med naturlig forekommende spøkelseskreps. Det er imidlertid usikkert om hvordan arten vil konkurrere i naturlig habitat. Individtettheten er betydelig lavere i artens naturlige utbredelsesområde enn på de "kunstig hardbunnshabitetene " den har kolonisert som fremmed art.

Først observert i Norge
Austevoll - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Austevoll - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Nord

Japan, Russland (Kamtsjatka)

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten ble i Europa først observert i Nederland tidlig på 90-tallet og ble da beskrevet som en ny art for vitenskapen med navnet Caprella macho (Platvoet et al, 1995). Det ble senere fastslått av den var identisk med C. mutica fra nordvestlige Stillehav. I Europa har arten spredd seg svært raskt (Cook et al. 2007).

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Cook et al (2007) gir en generell vurdering av potensialet for videre spredning i Europa og verden for øvrig.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1999 - 2001
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall individer
  1000000
  Antall forekomster
  50
  Kommentar
  Tallrike forekomster på oppdrettsanlegg

 2. Periode
  31.12.2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Kommentar
  Tallrike forekomster på oppdrettslokaliteter. Er kke påvist i Vestfold-svenskegrensen, men er funnet langs Seriges Vestkyst. En kan derfor også regne medat den finnes fraTelemark til Østfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er ikke urimelig å forvente at arten vil spre seg til hele fastlandsnorge. Det er usikkert om hvordan arten vil konkurrere i naturlig habitat. (Den foretrekker kunstig hardbunn fremfornaturlig hardbunn). Individtetthet er betydelig lavere i artens naturlige utbredelsesområde enn på de "kunstig hardbunnshabitetene " den har kolonisert som fremmed art. (Ashton 2006; Boos, Ashton and Cook 2011).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg svært raskt nærmest globalt (tilnærmet hele nordlige havlkule og bl.a. New Zealand på S.halvkule i løpet av drøye 30 år (Boos, Ashton and Cook 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Cook, E.J., Jahnke, M., Kerckhof, F., Minchin, D., Faasse, M., Boos, K. and Ashton, G 2007. European expansion of the introduced amphipod Caprella mutica Schurin 1935 Aquatic Invasions 2(4): 411-421
  • Ashton, G. V. 2006. Distribution and dispersal of the non-native caprellid amphipod, Caprella mutica Schurin, 1935.
  • Boos, K., Ashton, G.V. and Cook, E.J.. The Japanese Skeleton Shrimp Caprella mutica (Crustacea, Amphipoda): A Global Invader of Coastal Waters Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology Volume 6, Part 2: 129-156
  • Shucksmith, R., Cook, E.J., Hughes, D.J. and Burrows, M.T 2011 (in Press). Competition between the non-native amphipod Caprella mutica and two native species of caprellids Pseudoprotella phasma and Caprella linearis Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  • Platvoet, D., de Bruyne, R.H., Meyling, A.W.G. 1995. Description of a new Caprella-species from the Netherlands: Caprella macho nov. spec. (Crustacea, Amphipoda, Caprellidae) Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam 15(1): 1-4
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

 • eufotisk brakkvannsfastbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

Forekommer særlig hypig på "konstruert hardbunn", oppdrettsmerder, bøyer, pontonger, moringstau, osv

Det er foreløpig få undersøkelser som kan avklare i hvor stor grad arten klarer å etablere seg i naturlige hardbunnshabitater.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra akvakultur

 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år