NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Emys orbiculariseuropeisk sumpskilpadde

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Ingen bestand i Norge.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er ingen bestand i Norge, men bare enkelte uavhengige eksemplarer som dukker opp i ulike deler av landet (rømt eller satt ut).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  generell vurdering

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kroksjøer, meandere og flomløp

Kriteriedokumentasjon

Europeisk sumpskilpadde Emys orbicularis er i Norge observert i det fri ved noen få tilfeller. Muligens har det også skjedd overvintring her. Det er ingen bestand i Norge, men de enkelte uavhengige eksemplarer som har dukket opp i ulike deler av landet, har vært rømte eller utsatte dyr. Arten kan kanskje klare å overleve på gunstige steder langs kystripa rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Sumpskilpadda predaterer på amfibier, fisk og invertebrater, noe som kan være et potensielt problem for sjeldne amfibier.

Først observert i Norge
Bjugn, mulig Stavanger/Sandnes mfl. - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Emys orbicularis har hatt naturlig utbredelse i det meste av Mellom-, Sør- og Øst-Europa, men er blitt utryddet i centrale deler - med påfølgende nyintroduksjoner, bl.a. fra øst.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose

1000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan kanskje tenkes å klare å overleve langs kystripa rundt Oslofjorden og på Sørlandet.

Temperaturen er avgjørende: Nemoral og tildels Boreonemoral sone.

Med (forventet) varmere klima øker også artens utbredelsespotensiale.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fog, K. et al. 1997. Nordens padder og krybdyr.
  • Gasc, J.-P. et al. 1997. Atlas of amphibians and reptiles in Europe.
  • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler.
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1