NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rana ridibundalatterfrosk

Svartelistet

Høy risiko   HI:2,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Spredning er dokumentert på ca. 1 km eller mer pr år.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er ingen bestand av arten i Norge, bare tilfeldig rømming fra fangenskap ved en anledning.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning på 1 km eller mer pr år er dokumentert i Europa.

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Klar intermediær innsjø

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Noen få eksemplarer av latterfrosk Rana ridibunda er kjent å ha blitt holdt i fangenskap i Norge på 1980-90-tallet. Minst ett eksemplar rømte, men det er i ettertid aldri funnet reproduserende bestander av arten her i landet. En kan imidlertid ikke utelukke flere, ukjente introduksjoner, og forplantning kan da være mulig.

Latterfrosken har moderat spredningskapasitet, men kan ha relativt sterk økologisk effekt, bl.a. med fortrengning av andre amfibiearter, noe som er dokumentert på kontinentet.

Først observert i Norge
Fredrikstad - ca. 1990
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Noen få eks. ble hodt i fangenskap, og ett eks. rømte.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
jf. Dolmen 2009
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
7 år

Spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose

1000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Potensielt utbredelsesområde - beskrivelse
Temperaturavhengig; trolig knyttet til Nemorale eller deler av Boreonemorale sone.

Antatt kritiske parametre for artens utbredelse
Temperatur.

Endringer i artens kritiske parametre forventet
Med (forventet) varmere klima øker det potensielle utbredelsesområdet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fog, K. et al. 1997. Nordens padder og krybdyr.
  • Gasc, J.-P. et al. 1997. Atlas of amphibians and reptiles in Europe.
  • Beebee, T. & Griffiths, R. 2000. Amphibians and reptiles.
  • Arnold, N. & Ovenden, D. 2002. A field guide to thr reptiles and amphibians of Britain and Europe.
  • Dolmen, D. 2009. De grønne froskene på Finnøy i Rogaland (Del 1-3) NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk notat 2009-2
Naturtyper
 • Våtmarkssystemer

 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1