NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chionoecetes opiliosnøkrabbe

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4c,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 3   I opptil 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon >50 år
Grunnlag for forventet levetid

Overslag basert på at arten er godt etablert i russisk sone og formerer seg der (Pavlov & Sundet 2011)..

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Anslag basert på observasjonene gjort av bifangstene i Barentshavet.

c Naturtypekolonisering

 • Bløtbunn og blandingsbunn med stein, skjell og skjellsand

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Mellomfast afotisk saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Snøkrabben er kommet inn i norsk område ved sekundær spredning fra russisk del av Barentshavet. Det er foreløpig uvisst hvor krabben i Barentshavet kommer fra, men den kan ha kommet inn fra Beaufort-havet - nord for Sibir. Russiske forskere regner det som sannsynlig at arten er overført til Barentshavet som larver i ballastvann i skip. Snøkrabben har i dag en stor bestand i russisk del av Barentshavet. I de østlige delene av norsk sone i Barentshavet har det vært en jevn fangst av snøkrabbe siden 2004. Det forventes at arten vil få ytterligere utbredelse i norsk sone i Barentshavet. Siden arten foretrekker lavere temperaturer vil den trolig også spre seg til områdene rundt Svalbard. Det er mere usikkert hvorvidt den vil etablere seg langs norskekysten.

Snøkrabben tar et bredt utvalg av bunnorganismer som føde på tilsvarende vis som kongekrabben. Det er sannsynlig at krabben kan redusere eller fjerne nøkkelarter i bunndyrsamfunnene og derved påvirke økosystemfunksjoner.

Først observert i Norge
Barentshavet - 2004
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Snøkrabben finnes både langs øst- og vestkysten av Nord-Amerika (Canada og Beringhavet) (Alsvåg et al 2009).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Snøkrabben er kommet inn i norsk område ved sekundær spredning fra russisk del av Barentshavet. Det er foreløpig uvisst hvor krabben i Barentshavet kommer fra, men den kan ha kommet inn fra Beaufort-havet - nord for Sibir (Sundet pers. medd.). Snøkrabben har i dag en stor bestand i russisk del av Barentshavet. I de østlige delene av norsk sone i Barentshavet har det vært en jevn fangst av snøkrabbe siden 2004 (St.meld 10, 2010-2011).

Russiske forskere regner det som sannsynlig at arten er overført til Barentshavet som larver i ballastvann i skip (Kuzmin 2000)

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

Snøkrabben ble vurdert til Svartelista 2007 og fikk da karakteristikken 'høy risiko' (Gederaas m.fl. 2007)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 2004
  Fylkesforekomst
  • Barentshavet
  Antall individer
  44
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Første observasjon av snøkrabbe på Havforskningsinstituttets rutinetokter i Barentshavet.

 2. Periode
  - 2011
  Sted
  BArentshavet
  Fylkesforekomst
  • Barentshavet
  Antall individer
  113
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 2

 3. Periode
  - 2011
  Sted
  Olgastredet
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det forventes at arten vil få ytterligere utbredelse i norsk sone i Barentshavet. Siden arten foretrekker lavere temperaturer vil den trolig også spre seg til områdene rundt Svalbard. Det er mere usikkert hvorvidt den vil etablere seg langs norskekysten.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble først observert i russisk sone i Barentshavet i 1996 (5 eksemplarer). Det er ikke kjent om krabben er blitt introdusert eller selv har vandret inn i området (St.meld 10, 2010-2011). Det er ikke usannsynlig at den er kommet inn som larver i ballastvann ved skipstrafikk til russiske havner i Barentshavet. Arten er nå godt etablert i russisk sone og anslag for totalbestanden i 2008 var på 7.7 mill individer (Sergey Bakanev, PINRO, pers. medd).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Alsvåg, J Agnalt, A.-L- Jørstad, K.E. 2009. Evidence for a permanent establishment of the snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea Biological Invasions 11: 587-595
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Pavlov, V.A, & Sundet, J.H. 2011. Snow crab In The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 315-328. Ed. by T. Jakobsen. and V.K. Ozhigin, V.K. Tapir Academic Press, Trondheim 168-172
  • St.meld 10, 2010-2011. Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Stortingsmelding 10 (2010-2011): 143 s.
  • Kuzmin, S.A. 2000. Spreading of snow crab Chinoecetes opilio (Fabricius) in the Barents Sea ICES CM /U:21 7 pp
Naturtyper
 • afotisk bløt mellomfast bunn

 • afotisk hard mellomfast bunn

 • afotisk skjellsandbunn

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)