NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Homarus americanusamerikahummer

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4dei

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge
 • Kvantitative data finnes for utlandet

Kvantitative date finnes, men arten er funnet i lavt antall. I Norge er det i perioden 1999-2011 funnet 24 bekreftede eksemplarer (Sandlund et al, 2011). I britiske farvann er det i perioden 1988 - 2011 funnet 26 bekreftede eksemplarer (Stebbing et al, 2012).

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svært usikkert estimat. Det er ikke avklart om arten er etablert. Funnede individer har hittil vært over minstemålet for kommersiell fangst i USA/Canada.

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Manglende kvantitative data for eventuelt etablert bestand. En regner at amerikansk hummer kan leve i fra 50 -100 år, men det finnes fortsatt ingen sikker metode for å avgjøre alder nøyaktig.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 10
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er lite datamateriale om etablering og bestandsutvikling og heller ikke klarlagt spredning er avhengig av fortsatt import av levende individer og rømming/frisetting av disse. Vurderingen av spredningshastighet her tar hensyn til en antatt spredning med larver ut fra etablert bestand.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn fra littoralen til ca 40 m dyp, men også muligheter for at den vil ha vintermigrasjon til dypere områder (hardbunn og evt bløtbunn) (Cooper and Uzmann 1971).

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart - Har ikke data
Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Har ikke data

h Introgresjon

 • Dokumentert i Norge

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge
 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Amerikansk hummer forekommer naturlig i nordvestlige Atlanterhavet fra Cape Hatteras (Carolina, USA) til Labrador (Canada). I Norge er arten funnet i indre Oslofjord og spredt på kyststrekningen fra Vestfold til Møre. Individer fanget i Norge har hatt strikk på sakseklør eller merker etter strikk. Så langt det kan bekrefters har individene vært større enn minimumsmål for kommersielle fangster i USA/Canada. Dette indikerer at forvillede eller bevisst utsatte individer fra levende import er det sannsynlige opphavet for arten i norske farvann.

I Europa er arten kjent fra Island, Storbritannia, Danmark og Sverige. Sannsynligvis vil den kunne spre seg over hele området som den europeiske hummeren er utbredt, og muligens lenger nord.

I Norge er det påvist kjønnsmodne individer. Det er også funnet hybrider mellom amerikansk og europeisk hummer. Det er imdlertid uklart om arten er i stand til å produsere fertilt avkom i Norge. Materialet er derfor utilstrekkelig til å fastslå om arten er etablert med reproduserende bestand. Det er heller ikke klarlagt om videre tilstedeværelse og vekst er avhengig av fortsatt import av levende individer og rømming/frisetting av disse.

Arten finnes på hardbunn fra littoralen til ca 40 m dyp, men det er også muligheter for at den vil ha vintermigrasjon til dypere områder (hardbunn og evt bløtbunn).

Arten er med hensyn til fødevalg omnivor og åtseleter og vil konkurrere med andre bunnlevende opportunister/åtseletere om føde. I forbindelse med parring vil en forvente at den har en fordel framfor europeisk hummer ved konkurranse om hunner. Dette kan i verste fall bety en fortrengning av europeisk hummer på lengre sikt. Adferdsmessige fortinnn ved parring har imidlertid ikke latt seg bekrefte ved forsøk.

Først observert i Norge
Bunnefjorden - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

NØ Atlanterhavet fra Cape Hatteras (Carolina, USA) til Labrador (Canada) (van der Meeren et al, 2010).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Flere av de observerte individene i Norge (van der Meeren et al, 2000) og britiske farvann (Stebbing et al. 2012) har hatt strikk på sakseklør eller merker etter strikk: Så langt det kan bekrefters har de identifiserte individene hittil vært større enn minimumsmål for kommersielle fangster (I USA/Canada). Dette indikerer at forvillede eller bevisst utsatte individer fra levende import er det sannsynlige opphavet for arten i norske farvann.

Det er utilstrekkelig datamateriale til å avklare situsjonen med hensyn på om arten er etablert med egen reproduserende bestand i Norge. Det er heller ikke klarlagt om videre tilstedeværelse og vekst er avhengig av fortsatt import av levende individer og rømming/frisetting av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Artsdatabanken, Svartelisten, 2007

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  01.06.2000 - 31.10.2000
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  2

 2. Periode
  01.06.2000 - 31.10.2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1

 3. Periode
  01.06.2000 - 31.10.2000
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1

 4. Periode
  01.06.2000 - 31.10.2000
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1

 5. Periode
  01.06.2000 - 31.10.2000
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1

 6. Periode
  1999 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Utbredelsesområde
  2
  Kommentar
  Første funn i Norge, Bunnefjorden

 7. Periode
  2000 - 2006
  Sted
  Vestfold-Ålesund
  Fylkesforekomst
  Antall individer
  14
  Antall forekomster
  10
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  1
  Kommentar
  66 hummer innsamlet med avvikende morfologiske trekk. av disse ble 16 individer bekreftet som H.americanus. (Artsdatabanken, 2007, faktaark)

 8. Periode
  2006 - 2011
  Fylkesforekomst
  Antall individer
  8
  Antall forekomster
  6
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  1
  Kommentar
  derav 1 H.americanus hunn med utrogn befruktet av hann av europeisk hummer.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vil sannsynligvis kunne spre seg over hele området som den europeiske hummeren er utbredt til i dag, og muligens lenger nord. (NOBANIS fact -sheet og referanser sitert der)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Island, 1965, (Skúladóttir, 1968), Storbrittania,: 26 individer fra 1988 -2011, Stebbing et al, 2012, Danmark (2006) og Sverige 2008, 2009 (van der Meeren et al., 2010(NOBANIS fact-sheet))

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Alderman, D.J. 1996. Geographical spread of bacterial and fungal diseases of crustaceans.
  • van der Meeren, G.I., Støttrup,J., Ulmestrand,M.,Øresland,V., Knutsen, J.A. and Agnalt, A.L. 2010. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet Homarus americanus (2010)
  • Skúladóttir, U. 1968. Ný humartegund fundin við Ísland (New lobster species found in Icelandic waters). Náttúrufræðingurinn 38: 110-112
  • Cooper, R. and Uzmann, J 1971. Migrations and Growth of Deep-Sea Lobsters, Homarus americanus. Science 171: 288-290
  • Sandlund, N. Karlsbakk, E., Farestveit, E., Einen, A.K. B. og Agnalt, A.L. 2011. Havforskningsnytt Nr 7: 2
  • Greenwood SJ, Keith IR, Després BM, Cawthorn RJ. 2005. Genetic characterization of the lobster pathogen Aerococcus viridans var. homari by 16S rRNA gene sequence and RAPD. Dis. Aquat. Organ. Feb 28;63(2-3): 237-246
  • Gjerde, J. 1984. Occurrence and characterization of Aerococcus viridans from lobsters, Homarus gammarus L., dying in captivity. Journal of Fish Diseases 7: 355 -362
  • van der Meeren, G.I., Chandrapavan, A. and Breihaupt, T. 2008. Sexual and aggressive interactions in a mixed species group of lobsters Homarus gammarus and H. americanus Aquatatic Biology 2: 191-200
  • van der Meeren, G.I., Ekeli, K.O., Jørstad, K. and Tveite, S. 2000. Americans on the wrong side - The lobster Homarus americanus in Norwegian Waters
  • Stebbing, P., Johnsen, P., Delahunty, A., Clark, P.F., McCollin, T., Hale, C. and Clark, S. 2012. Reports of American Lobsters, Hommarus americanus (H. Milne Edwards, 1837) in British waters Bioinvasion Records Vol 1, Issue 1: In press
  • Lawton, P. and Lavalli, K.L. 1995. Postlarval, juvenile adolescent, and adult ecology. In: Biology of the Lobster Homarus americanus (Ed. Factor, J.R.) 47-88
  • Kellog, S., Steenbergen, J. F. and Schapiro, H. C. 1974. Isolation of Pediococcus homari, etiological agent of gaffkemia in lobsters, from a California estuary Aquaculture 3(4): 409-413
  • Wiik, R. , Egedius, E., & Goksøyr, J. 1987. Screening of Norwegian lobsters Homarus gammarus for the lobster pathogen Aerococcus virdans. Diseases in Aquatic Organisms 3: 97-100
Naturtyper
 • sukkertareskogsbunn

  Fremtidig

 • stortareskogsbunn

  Fremtidig

 • eufotisk brakkvannsfastbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • eufotisk normal sterk energi saltvannsfastbunn

  Fremtidig

 • saltvannsbergvegger og grotter i den eufotiske sonen

  Fremtidig

 • afotisk hard mellomfast bunn

  Fremtidig

 • afotisk korallgrusbunn

  Fremtidig

 • afotisk skjellsandbunn

  Fremtidig

 • middels ferskvannspåvirket fjord

 • lite ferskvannspåvirket fjord

Det bemerkes at natursystemene er nevnt som potensielle HABITATER for amerikansk hummer. Det er lite som tilsier at arten vil bidra til vesentlgie endringer i flora eller fauna i de nevnte natursystemene (Med unntak av konkurranseeffekter med europeisk hummer). Til forskjell fra europeisk hummer ser amerikansk hummer ut til å foreta vintervandringer også til bløtbunnsområder og flere hundre meters dyp (Jfr funn på Island i trål). Det er ikke avklart om denne atferden også er beholdt for de introduserte individene.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år