NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mnemiopsis leidyi

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4,4g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Svartehavet, Kaspihavet (Dumont et al, 2004)

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Meget grovt overslag basert på forventet innsig med kyststrømmen (A.Jelmert)

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er en pelagisk art som driver med strøm og har svært varierende opptreden i norske farvann. Trolig kan den etablere faste bestander i fjordområer. Det er uklart hvor stabile disse vil være, men det antas at arter vil bli permanent der den er i stand til å etablere seg.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 30
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Pelagisk art som spres langs kysten med den norske kyststrømmen. Spredningen vil variere fra år til år, alt etter årsklassens styrke og strømforholdene. Svært vanskelig å gi realistisk estimat for spredningshastighet på grunn av store variasjoner. Her grovt anslått til 30 - 100 km per år.

c Naturtypekolonisering

 • Frie vannmasser

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Fjord

Kriteriedokumentasjon

Mnemiopsis leidyi er en kammanet som lever hele sin livssyklus i de frie vannmasser. Den har naturlig opprinnelse i Sør-Amerika og Mellom-Amerika. I Europa ble den påvist i Svarthavet og Kaspihavet på 80-tallet og i vest-Europa og Østersjøen etter 2000. I Norge har den opptrådt på kyststrekningen fra Østfold til Hordaland. Den ble først observert i Oslofjorden og Skagerrak i 2007.

Arten lever pelagisk og driver med strøm. I norske farvann har den en svært varierende opptreden. Det er sannsynlig at hovedmengden av individene kommer fra bestander vest for Jylland eller fra Østersjøen/ Kattegat og driver med kyststrømmen inn i norske farvann. Når arten forekommer finnes den vanligvis i hele området som kommuniserer direkte eller indirekte med den norske kyststrømmen. Arten har muligheter til å overvintre ved å oppsøke dypere vannlag gjennom vinteren hvor den har lav aktivitet og metabolisme. Trolig kan den etablere faste bestander i fjordområder. Det er uklart hvor stabile disse vil være, men det antas at arten vil bli permanent der den er i stand til å etablere seg. Reproduktivt stadium er observert.

Arten spres langs kysten med den norske kyststrømmen. Spredningen vil variere fra år til år, alt etter årsklassens styrke og strømforholdene. Det er svært vanskelig å gi realistisk estimat for spredningshastighet på grunn av store variasjoner. Her er det grovt anslått 30 - 100 km per år.

Kammaneter er rovdyr som lever på andre pelagiske organismer. I Svartehavet og Kaspihavet har arten hatt en voldsom vekst med omfattende effekter på zooplankton, fiskeegg og -larver, og rekruttering av fisk. Undersøkelser fra nordlige farvenn tyder på langt mindre dramatiske effekter, men dette er utilstrekkelig kjent.

Først observert i Norge
Oslofjorden - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Oslofjorden, Skagerrak, Vestlandet - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Narragansett bay(41 N) til Valdez halvøya, Venezuela (42 S) (GESAMP, 1997)

Kom til Norge fra
 • Annet sted

a) Med Jyllandsstrømmen nord for Danmark inn i Kattegat og Østersjøen, (Faasse and Bayha(2006)) og/eller med den norske kysstrømmen fra Østersjøen/ Kattegat. (Hansson, 2006, Oliveira, 2007)

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten ble risikovurdert til Svartelisten 2007 og fikk da karakteristikken 'høy risiko' (Gederaas m.fl. 2007). Det er gitt en grov risikovurdering i henhold til en beregnet 'biopollution level index' (BPL) for regioner i Østersjøen (Zaiko m.fl. 2011). I Østersjøen er også effekter for fisk vurdert (Haslob et al, 2007), men se også Jaspers et al, (2011).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2010
  Sted
  Svenskegrensen til Hordaland
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  1000000000
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Når arten forekommer, påtreffes den i hele området somhardirekte elelr indirekte kontakt med den norske kyststrømmen

 2. Periode
  2008 - 2010
  Sted
  Østfold-Hordaland
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  100000000
  Antall forekomster
  3
  Kommentar
  Når arten forekommer finnes den vanligvis i hele området som kommuniserer direkte eller indirekte med den norske kyststrømmen

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er en mer temperert art enn typiske norske fohold.Vil profitere på høyere sommertemperaturer (Som vil være avgjørdene for bestandsmengde) og høyere vintertemperatur (som vil være avgjørende for overlevelse og etablering av faste lokale bestander, f.eks ifjordsystemer).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Svarthavet,Kaspihavet på 80-tallet (Anon, 1997 (GESAMP)), Nederland før 2005: (Oliveira, 2007), Spania: 2009 (Fuentes et al.,2009), Østersjøen /Kattegat, 2006: (Hansson,2006).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Anon 1997. Opportunistic settlers and the problem of the ctenophore Mnemiopsis leidyi invasion in the Black Sea. GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHOI/IAEA/ UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution)GESAMP reports and studies No. 58. International Maritime Organization, London 58
  • Fuentes, V.L., Atienza, D., Gili, J-M. and Purcell. J.E. 2009. First records of Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865 off the NW Mediterranean coast of Spain AquaticInvasions 4(4): 671-674
  • Faasse, M.A., and Bayha, K.M. 2006. The ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865 in coastal waters of the Netherlands: an unrecognised invasion? Aquatic Invasions 1, Issue 4: 270-277
  • Fosså J. H. 1992. Mass occurrence of Periphylla periphylla (Scyphozoa, Coronatae) in a Norwegian fjord. Sarsia 77: 237-251
  • Oliveira, O. M. P. 2007. The presence of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Oslofjorden and considerations on the initial invasion pathways to the North and Baltic seas Aquatic Invasions 2, Issue 3: 185-189
  • Jaspers C, Titelman J, Hansson LJ, Haraldsson M, Ditlefsen C, 2011. The invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi poses no big threat to Baltic cod. Limnology and Oceanography 56: 431-439
  • Hansson, H.G. 2006. Ctenophores of the Baltic andadjacent seas - the invader Mnemiopsis is here! Aquatic Invasions 1, Issue 4: 295 -298
  • Gederaas L., Salvesen I. og Viken Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 – 2007 Norwegian Black List. Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Artsdatabanken, Norway 151 s.
  • Purcell, J.E. 2005. Climate effects on formation of jellyfish and ctenophore blooms: a review J. Mar. Biol. Ass. U.K. 85: 461-476
  • Haslob H., Clemmesen C., Schaber M., Schaber Schmidt J.O., Voss R., Kraus G., Koster F.W. 2007. Invading Mnemiopsis leidyi as a potential threat to Baltic fish. MEPS 349: 303-306
  • Youngbluth M. J. and Båmstedt U. 2001. Abundance, distribution, behavior and metabolism of Periphylla periphylla, a mesopelagic coronate medusa in a Norwegian fjord. Hydrobiologia 451: 321-333
  • Dumont, H.J., Shiganova, T.A. and Niermann, U. (Eds) 2004. Aquatic Invasions in the Black, Caspian, and Mediterranean Seas
  • Zaiko, A., Lehtiniemi, M., Narscius, A., Olenin, S. 2011. Assessment of bioinvasion impacts on a regional scale: a comparative approach Biol. Invasions 13: 1739-1765
  • Sneli J. A. 1984. Sneli J. A. Fauna 37: 167
Naturtyper
 • Saltvannssystemer

 • eufotisk vann med redusert saltholdighet

 • eufotisk normalsalt vann

 • afotisk vann

Holopelagisk -Lever hele livsløpet i vannsøylen. Har muligheter til å overvintre ved å oppsøke dypere vannlag gjennom vinteren hvor den har lav aktivitet og metabolisme. Svært lave temperaturer i dypvann ser imidlertid ut til å begrense artens årsklassestyrke (Purcell, 2005).

.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100