NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Omalium rugatum

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ac,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Forventet levetid for arten er beregnet på bakgrunn av potensielt tilgjengelig habitater

Kriteriedokumentasjon

Arten er svært vanlig i Norge og er etablert i en rekke naturtyper. Det er imidlertid ikke påvist negative økologiske effekter av arten.

Første observerte etablering i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Nord-Trøndelag
  Antall individer
  732
  Antall forekomster
  182
  Forekomstareal
  74790
  Utbredelsesområde
  72

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er vanlig og har spredt seg ut i naturlige habitat i Norge (ødegaard 1999).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har hatt en spredning fra Sør Europa til Norden, og den har spredt seg som en typisk invaderende art hvor den i Norden har blitt veldig utbredt og vanlig i naturlige habitat (Ødegaard 1999).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Kulturmarkseng

 • Åker og kunstmarkseng

 • Dødt plantemateriale

 • Fastmarksskogsmark

Arten er assosiert med komposthauger, men har etablert seg også i naturlige habitat (Ødegaard 1999).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)