NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Myrmecocephalus concinnus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er fremdeles kun kjent fra en lokalitet i Norge, men er trolig mer spredt. Ingen kjent økologisk risiko.

Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1986
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1986 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første norske funn var i 1986 ved Fossum bruk, Oslo. Det ble også gjort gjenfunn i varmkompost ved denne lokaliteten 28.juli 1992. Dette synes å være dens hovedhabitat i hele Norden (Ødegaard 1999).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa var i 1970 i Tyskland (Ødegaard & Tømmerås 2010). Første funn i Norden var i Sverige i 1970, deretter ble den registrert i Danmark i 1979 (Ødegaard 1999).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Fastmarksskogsmark

 • Konstruert fastmark

 • Kulturmarkseng

 • Dødt plantemateriale

Arten lever av dødt organisk materiale og finnes i habitat med høyt innhold av død ved (Denux & Zagatti 2010). Ødeagaard og Tømmerås (2000) rapporter at arten er eksempel på en art som tidligere var en innendørsart, men som nå er en kompostart i Norge.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)