NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trichiusa immigrata

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Første norske funn ved Ringve botaniske hage, Trondheim (STI) i 1997. Flere individer ble funnet i varmkompost. Arten ble også funnet under ekskrementer av rev ved en revefarm i Trondheim i 1999. Arten er nå trolig spredt over det meste av Sør-Norge. Det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til arten.

Første observerte etablering i Norge
Trondheim - 1997
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første norske funn ved Ringve botaniske hage, Trondheim (STI) i 1997. Flere individer ble funnet i varmkompost. Arten ble også funnet under ekskrementer av rev ved en revefarm i Trondheim i 1999 (Ødegaard 1999).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første gang registrert i Europa i Tyskland, 1975. Senere spredte den seg raskt til store deler av Europa før den dukket opp i Danmark og Sverige i 1992 (Ødegaard 1999).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Kulturmarkseng

 • Åker og kunstmarkseng

 • Dødt plantemateriale

 • Dødt animalsk materiale

 • Dyremøkk og fuglegjødsel

Arten foretrekker varmkompost (Ødegaard 1999).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Pågående)